အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားဥပေဒေရးရာ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း
အလုပ္မွရပ္စဲခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကး

အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္မွရပ္စဲခံရသည့္ အ လုပ္သမားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္ မွေပးရမည့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး မ်ားကို မူလက လုပ္သက္သုံးႏွစ္အ ထက္ရွိသည့္ လုပ္သားမ်ားအား နို႔ တစ္ေၾကးတစ္လစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္ နစ္နာေၾကး ေလးလစာ စုစုေပါင္း ငါးလစာသာ အလုပ္သမားမွ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ လုပ္သက္အပိုင္း အျခားအလိုက္ အျမင့္ဆုံးလုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္ရွိသူသည္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာ ေၾကးေငြကို ၁၃ လစာအထိ ခံစားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲထုတ္ ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အ မိန႔္ေၾကညာစာအမွတ္ (၈၄/၂၀၁၅) ျဖင့္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ နိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္ မ်ား၊ အလႊာအသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ကိုဖိတ္ေခၚၿပီး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၎ အဆိုျပဳႏႈန္းထားကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက ''အရင္ အလုပ္ ထုတ္နစ္နာေၾကးက လုပ္သက္ သုံးႏွစ္အထက္ရွိတဲ့ အလုပ္သမားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပ္သက္ႏွစ္ ၂၀ ရွိတဲ့ အ လုပ္သမားပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေျပးညီတည္း ျဖစ္ေန တယ္။ အခု အသစ္ျပင္ဆင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ ဘဲ လုပ္သက္အလိုက္ နစ္နာေၾကး ခံစားခြင့္ေတြကို ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ တာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

ယခင္အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္ရွင္မွ နစ္နာေၾကးေပးရာတြင္ လုပ္သက္သုံး လမျပည့္သူမ်ားအား နို႔တစ္ေၾကး တစ္လစာ၊ လုပ္သက္သုံးလမွ တစ္ႏွစ္ ရွိသူမ်ားအား နို႔တစ္ေၾကး တစ္လစာ ႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးတစ္လ စာ စုစုေပါင္းႏွစ္လစာ၊ လုပ္သက္တစ္ ႏွစ္မွ ႏွစ္ႏွစ္ရွိသူမ်ားအား နို႔တစ္ ေၾကးတစ္လစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္ နာေၾကး ႏွစ္လစာ ေပါင္းသုံးလစာ၊ လုပ္သက္ ႏွစ္ႏွစ္ အထက္ရွိသူမ်ား အား နို႔တစ္ေၾကးတစ္လစာႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး သုံးလစာေပါင္း ေလးလစာ၊ လုပ္သက္သုံးႏွစ္အထက္ ရွိသူမ်ားအား နို႔တစ္ေၾကးတစ္လစာ ႏွင့္ အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကး ေလး လစာ ေပါင္းငါးလစာကို နစ္နာေၾကး ေပးေလ်ာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ယခု အသစ္ထပ္မံၿပ ႒ာန္းခ်က္တြင္-လုပ္သက္ေျခာက္လ ျပည့္ၿပီး တစ္ႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာ ေၾကးလဝက္စာ၊ လုပ္သက္ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာ ေၾကးတစ္လစာ၊ လုပ္သက္ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ ၿပီး သုံးႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး တစ္လခြဲစာ၊ လုပ္သက္သုံးႏွစ္ျပည့္ ၿပီးမွ ေလးႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး သုံးလစာ၊ လုပ္သက္ေလးႏွစ္ျပည့္ ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး ေလးလစာ၊ လုပ္သက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ ၿပီး ရွစ္ႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး ငါးလစာ၊ လုပ္သက္ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကးေျခာက္ လစာ၊ လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀ မျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး ရွစ္လစာ၊ လုပ္သက္ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္ၿပီး ၂၅ ႏွစ္မ ျပည့္ပါက နစ္နာေၾကး ၁၀ လစာႏွင့္ လုပ္သက္ ၂၅ ႏွစ္အထက္ ရွိပါက နစ္နာေၾကး ၁၃ လစာအထိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ အလုပ္မွရပ္စဲခံရသည့္ အလုပ္သမား မ်ားအားလုံးအတြက္ ရရွိမည့္ အဆိုပါနစ္နာေၾကးသည္ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္ အတြင္း အက်ဳံး ဝင္မည္ျဖစ္သည္။ေရႀကီးနစ္ျမဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ဧက ၁၀ သိန္းေက်ာ္ ပ်က္စီး အကူအညီမ်ား အေစာတလ်င္ေပးရန္ FAO ႏွင့္ WFO တို႔ေျပာ


ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ေျမဟက္တာ ငါးသိန္း (ဧက ၁၂သိန္းေက်ာ္) ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ဆိတ္၊ ႏြား၊ ဝက္ေကာင္ေရ ႏွစ္သိန္းခြဲ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားတို႔အတြက္ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔က ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္က ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ “ထိခိုက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ လယ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ ပိုမို ထိခိုက္လြယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဦးေဆာင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ေမြးျမဴေရး တိရစၦာန္မ်ား၊ မ်ဳိးေစ့မ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ လယ္ယာသံုး ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား ကူညီၾကရန္” ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔သည္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတုိင္းႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းတို႔တြင္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms BUI THI LAN က “ဒီေရႀကီး နစ္ျမဳမႈေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးရျခင္း တစ္ဝက္ေလာက္ဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑မွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသေန ျပည္သူေတြဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးျဖင့္သာ အသက္ေမြးေနရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အေရးေပၚ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာ ျဖစ္သလို လယ္ယာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိုလည္း ကူညီေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးတို႔ကို ထိခိုက္လာႏုိင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆုိထားကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္လည္း ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္က တိုက္တြန္းထားသည္။

“ဒီလို ေဆာင္ရြက္မွသာ အေရးေပၚ သံုးဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ေငြေၾကး ရွာေဖြႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ဘာဝေဘး အႏၱရာယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ၿပီးခ်ိန္တြင္ ေစာလ်င္စြာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔လည္း ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားမ်ား အသင့္ျဖစ္ေနမွာပါ” ဟု လည္း ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံၫႊန္ၾကားေရးမွဴး DOM SCALPELLI က ေျပာသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက အစားအစာ လံုေလာက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္ၿပီး အာဟာရ မျပည့္ဝျခင္း ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ဆိုထားၿပီး လယ္သမားတို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေရာင္းကာ အေႂကြးႏြံထဲ ပိုမိုနစ္ျမဳပ္သြားႏုိင္သည္ဟုလည္း စားနပ္ရိကၡာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္တို႔က သတိေပးထားသည္။

ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲ
ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အေၾကြးက်န္ ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန သို႔ အေၾကြးက်န္ ေပးဆပ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည္႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမ်ားႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ပစၥည္း ကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၃ ျဖင္႔ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔ သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ က်ပ္ ၃၁.၇၉၃ ဘီလီယံ ေပးသြင္းရန္ က်န္ရွိေနၿပီး၊ နိုင္ငံေတာ္ကို ေပးသြင္းရန္ ေငြပမာဏ အမ်ားဆံုး က်န္ရွိသည္႔ ဝန္ႀကီး ဌာနျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

အဆိုပါ ေၾကြးက်န္ က်ပ္ ၃၁.၇၉၃ ဘီလီယံ ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေၾကြးက်န္ စာရင္းမ်ားကို စစ္ေဆးသည္႔အခါ ဌာနမွ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ဌာနသို႔ ေပးရန္က်န္ ရွိသည္႔ ေၾကြးၿမီမ်ား ျဖစ္သည္ ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ႏွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေၾကြးက်န္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမ်ားႏွင္႔ဆုိင္ေသာ ပစၥည္း ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ျဖင္႔ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား စြဲဆိုျခင္းမျပဳမီ ေၾကြးက်န္မွာ က်ပ္ ၃၂.၅၈၄ ဘီလီယံ ရွိၿပီး၊ ေၾကြးက်န္လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀ ဦး၏ ေၾကြးၿမီ အေျပအေက် ေပးဆပ္မႈ အပါအင္ ေၾကြးက်န္ ေပးဆပ္မႈမွာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေၾကြးက်န္ က်ပ္ ၂၉.၄၂၂ ဘီလီယံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေၾကြးၿမီ အေက်ေပးဆပ္သူ ၁၀ ဦးအနက္ အမႈ ၂ မႈ ရုပ္သိမ္းခဲ႔ၿပီး ၈ မႈမွာ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကြးက်န္သူမ်ား ႏွင္႔ပတ္သက္၍ တရားရံုးတင္ၿပီး ၂ မႈ၊ တရားရံုးတင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ အမႈ ၅၁ မႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေၾကြးက်န္ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀ ဦးထံမွ ရရန္ေငြ က်ပ္ ၂၅.၅၉၂ ဘီလီယံ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(Xinhua)

တရားမွ်တမႈ ေတာင္းဆိုေနေသာ ျမန္မာလူငယ္ႏွစ္ဦး


ဝင္းေဇာ္ထြန္း ေပးခဲ့ေသာစာ

ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးအား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသား ႏွစ္ဦးကုိ သတ္ျဖတ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ အပါအ၀င္ အေထာက္အထား တိတိက်က်မရွိဘဲ တရားခံဟု စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ျပဳလုပ္ကတည္းက ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ သည္ ၎တို႔တင္သြင္းထားသည့္ တရားလိုျပသက္ေသကုိးဦးကုိ ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ သံုး ရက္ၾကာ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားက ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က တင္သြင္းထားေသာ မႈခင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလဲြ မႈမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

မႈခင္းဆရာ၀န္ ရဲမွဴးႀကီး ထြက္ဆုိေသာ ဟန္နာ၏ မိန္းမအဂၤါေပၚတြင္ ဒီအင္န္ေအႏွစ္ခုႏွင့္စအုိတြင္ ဒီအင္န္ေအတစ္ခု စုစုေပါင္း ဒီအင္န္ေအသံုးခု ေတြ႕ရိွျခင္းေၾကာင့္ လူသတ္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ လူသံုးဦးျဖစ္ေနျခင္း၊ ေသဆံုးသူ ဟန္နာ၏ ညာဘက္လက္ၾကားတြင္ အနီေရာင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ဆံပင္ ေတြ႕ရိွထားသည္ဟု ထြက္ဆုိရာ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦး၏ ဆံပင္မ်ားသည္ အနက္ေရာင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မာေနျခင္း၊ အဆိုပါဆံပင္ သက္ေသကုိ ဒီအင္န္ေအ စစ္ေဆးမထားျခင္းႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း စသည့္ သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားက ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို သက္သာရာရေစခဲ့သည္။

အင္းဒတ္ခ်္ဘားပုိင္ရွင္ ဖီမြန္က ေသဆံုးသူ ေဒးဗစ္သည္ ေမွာက္ခံုအေနအထားျဖင့္ ေတြ႕ရိွေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ဓာတ္ပံု သက္ေသတြင္ ပက္လက္အေန အထားျဖစ္ေနျခင္း၊ ေသဆံုးသူ ဟန္နာ၏ ကုိယ္ေပၚတြင္ ပ၀ါအစိမ္းေရာင္ရိွေနသည္ဟု မႈခင္း ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ဖီမြန္က အဆိုပါပ၀ါရိွမေနျခင္း စသည့္ ကဲြလဲြခ်က္မ်ားက ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕အေနျဖင့္ အမႈကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ မသံုးသပ္ဘဲ စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေနေၾကာင္း အမႈလိုက္ပါကူညီေနသည့္ ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာ သည္။

အထူးသျဖင့္ အမႈတြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ လိပ္ကြၽန္းသူႀကီး၏ညီ အင္းဒတ္ခ်္ဘားပုိင္ရွင္ ဖီမြန္၏ ထြက္ခ်က္မ်ားမွာ ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က သက္ေသတင္သြင္းသည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ကြဲလဲြေန ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကုိ သံုးရက္ဆက္တိုက္စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္အထိ ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးမွာ အမႈတြင္ ပါ၀င္ၿငိစြန္းေနျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ံုးအထူး အဖဲြ႕မွ ေရွ႕ေနဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က တင္ျပသည့္တရားလိုျပသက္ေသ ေလးဦးကို ဇူလုိင္ ၈ ရက္တြင္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူ ၿဗိတိန္စံုတဲြ အေလာင္းကုိ စတင္ကုိင္တြယ္သည့္ အမႈစစ္ရဲအရာရိွတစ္ဦး၊ လိပ္ကြၽန္းေဆးဆရာ၀န္၊ AC-2 ဘားပုိင္ရွင္၏ညီ အင္းဒတ္ခ်္ ဘားပုိင္ရွင္ ဖီမြန္ႏွင့္ ဘားစားဖိုမွဴးတစ္ဦးတုိ႔ကုိ ေကာ့စမီြၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌ ထုိင္းႏုိင္ငံ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခဲြမွ ည ၈ နာရီခဲြထိ စစ္ေဆး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမဆံုး တရားလိုျပသက္ေသျဖစ္သည့္ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈ အမႈစစ္ရဲအရာရိွက အမႈစျဖစ္သည့္ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းေတြ႕သည္ဟု ၎ထံ ဖုန္း၀င္လာခ့ဲသည္။ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ ေနာက္ထပ္ဖုန္းတစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ၀င္လာၿပီး ေရတက္ခ်ိန္ ေရာက္ေန၍ အေလာင္းကုိ မည္သုိ႔စီမံရမည္ကုိ ၎အားေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမႈစစ္ရဲအရာရိွက တရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆုိခဲ့သည္။

‘‘ေရတက္ခ်ိန္ေရာက္ေနလို႔ အေလာင္းကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲလို႔ ေမးေတာ့ ေနရာေရႊ႕ခုိင္းထားလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ မိန္းမ အေလာင္းကုိ ေသခ်ာကုိင္တြယ္ဖို႔ ေျပာတယ္။ မိန္းမအေလာင္းကုိ ေနရာေရႊ႕ထားတယ္။ ေန႔ခင္း ၁၁ နာရီေလာက္မွာ လိပ္ကြၽန္းကုိ ေရာက္သြားတယ္ေျပာတယ္။ သဲျပင္ေပၚမွာ ခုခံတုိက္ခိုက္ထားတဲ့ ေျခရာေတြ ေတြ႕ၿပီး အမ်ိဳးသမီးက မုဒိမ္းက်င့္ခံရတယ္လု႔ိ ေျပာတယ္။ ေပါက္တူးရယ္၊ ကြန္ဒံုးရယ္၊ ဖိနပ္ရယ္၊ ေဆးလိပ္တို သံုးခုေတြ႕တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အနီးအနားက မသကၤာသူေတြကုိ စစ္ေဆးတယ္လို႔ ေျပာတယ္’’ဟု အမႈစစ္ရဲအရာရိွ ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကုိ တရားခြင္တြင္ နားေထာင္ခဲ့ရသည့္ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ျပန္ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈစစ္ရဲအရာရိွအၿပီးတြင္ တရားလုိျပသက္ေသ အင္းဒတ္ခ်္ ဘားပုိင္ရွင္ ဖီမြန္ကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးသည္။ ဘားပိုင္ရွင္ ဖီမြန္သည္ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္က သံသယရိွဖြယ္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူျဖစ္ၿပီး ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဒီအင္န္ေအ (မ်ိဳး႐ုိးဗီဇ)ႏွင့္ အျခားစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အျပစ္မရိွဟုဆိုကာ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သူျဖစ္သည္။

ဖီမြန္၏ ထြက္ဆိုခ်က္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မဥမၼာဆုိသူက ကမ္းေျခတြင္ အေလာင္းေတြ႕ ေၾကာင္းေျပာ၍ သြားၾကည့္ခဲ့ၿပီး ေယာက်္ားအေလာင္းကုိ ေမွာက္ခံုအေနအထားျဖင့္ ဦးစြာေတြ႕ခဲ့ ေၾကာင္း ဆိုသည္။

႐ံုးေတာ္သုိ႔ ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ တင္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုသက္ေသတြင္ ေယာက္်ားအေလာင္းဓာတ္ပံုမွာ ပက္လက္အေနအထားျဖစ္ၿပီး ဖီမြန္ထြက္ဆိုသကဲ့သုိ႔ ေမွာက္ခံုအေနအထားဓာတ္ပံုကုိ တရား႐ံုးတြင္ ထုိင္းရဲမ်ား တင္မထားခဲ့ေပ။

ထိ႔ုအျပင္ အမႈတြင္ အေရး ႀကီးအခ်က္ျဖစ္သည့္ ေသဆံုးသူ အမ်ိဳးသမီးဟန္နာ၏ ကုိယ္ေပၚရိွ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမွာ ၎၏ မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။

‘‘ဟန္နာရဲ႕ ကုိယ္ေပၚမွာက မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါအစိမ္းေရာင္က ကြၽန္ေတာ္မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာသုတ္ ပ၀ါမရိွဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သံုးေနတာကလည္း အညိဳေရာင္ပါ’’ဟု ဖီမြန္က ထြက္ဆိုသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုင္းရဲတင္ျပထားသည့္ ဓာတ္ပံု သက္ေသတြင္ ဟန္နာ့ကုိယ္ေပၚတြင္ ပ၀ါအစိမ္းေရာင္အုပ္ထားၿပီး ဖီမြန္ကမူ ဟန္နာ့ကုိယ္ေပၚတြင္ ပ၀ါမရိွေၾကာင္း ထြက္ဆိုသြားျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ပထမေန႔က ထြက္ဆိုခ်က္ေတြက ပထမအမႈစစ္ရဲနဲ႔ ဆရာ၀န္ရဲ႕ ထြက္ခ်က္ေတြမွာ ကြဲလြဲမႈေတြ ရိွေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အမႈစစ္ရဲက ေသသူဟန္နာရဲ႕ တန္ဆာကုိ ၾကည့္႐ံုနဲ႔ ရဲ အေတြ႕အႀကံဳအရ မုဒိမ္းက်င့္ထား ရတယ္ဆုိတာ သိတယ္လို႔ေျပာ တယ္။ ဒါေပမဲ့ဆရာ၀န္ရဲ႕ ထြက္ ဆိုခ်က္ကေတာ့ အဲဒီလိုယံုၾကည္ ႐ံုနဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ထားတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူးလို႔ ထြက္ဆိုသြားတယ္’’ဟု ကြဲလဲြခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေထာက္ျပသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမႈစစ္ရဲကအခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္လဆန္း ၃ ရက္အထိ ဆရာ၀န္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွေန ေၾကာင္း ေျပာေသာ္လည္း ဆရာ၀န္ကမူ ထိုရက္မ်ားတြင္ ရဲႏွင့္ ၎တို႔ လံုး၀ဆက္သြယ္မႈ မရိွဟု ထြက္ဆိုသြားသည္။

‘‘ေနာက္တစ္ခါစားဖိုမွဴးလုပ္ တဲ့ သူကို စစ္တဲ့အခါမွာလည္း သူ က ဘာမွ မေျပာႏုိင္ဘဲနဲ႔ ဂစ္တာ ကုိ AC-2 ဘားထဲက ခံုေလာက္မွာေတြ႕လို႔ ႏွစ္ရက္၊ သံုးရက္တီးေသးတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္မွ ဒီဂစ္တာဟာ အမႈနဲ႔ သက္ဆုိင္တယ္ ေျပာလို႔ လာသိမ္းသြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါက ပထမဆံုးေန႔ထြက္ဆုိမႈ ကဲြလဲြခ်က္ေတြပါ’’ဟု အမႈကြဲလဲြခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနဦး ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ဇူလုိင္ ၉ ရက္တြင္ အမႈျဖစ္ပြားရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေပါက္တူး၏ပိုင္ရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား ဦးအို၊ လိပ္ကြၽန္းရွိ အႏွိပ္ သည္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ထုိင္းရဲ အရာရွိတစ္ဦးတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္။

‘‘ေပါက္တူးပိုင္ရွင္ ဦးအုိက သူ႔ေပါက္တူူး နည္းနည္းေလးေန ရာေရြ႕ေနလို႔ ျပန္သိမ္းထားတယ္ ေျပာတယ္။ ေပါက္တူးမွာ ေသြးစြန္းေနတာေတြလည္း သတိမထားမိလို႔ မသိဘူးလို႔ထြက္ဆိုထားတယ္’’ ဟု ေရွ႕ေနဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔ က ေပါက္တူးပိုင္ရွင္ဦးအို၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကိုေျပာျပသည္။

လိပ္ကြၽန္းရွိ အႏွိပ္သည္အ မ်ိဳးသမီးအား စစ္ေဆးရာ ‘‘သူက ဘားေတြမွာ ဘီယာေသာက္ၿပီး ကမ္းစပ္ကို အေပါ့သြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သစ္ငုတ္တိုေပၚမွာ လူသံုးေယာက္ဂစ္တာတီးေနၾကတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ထုိင္းလား၊ အဂၤလိပ္လား၊ ျမန္မာလားေမးေတာ့ ေမွာင္ေနလို႔ ဘာမွ မသိရဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘာသီခ်င္းဆိုေနတာလဲေမးေတာ့ အဂၤလိပ္ သီခ်င္းဆိုေနတာလို႔ ေျပာသြား တယ္’’ဟု ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

သက္ေသမ်ားဆက္လက္ စစ္ေဆးသည့္ ဇူလိုင္ ၉ ရက္တြင္ ထုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က တင္သြင္းထားသည့္ သက္ေသလိပ္ကြၽန္းတြင္ ေနထုိင္သူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး မဥမၼာမွာ တရား႐ံုးသို႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

တရားလိုျပသက္ေသမ်ားကို ဒုတိယေျမာက္ေန႔ စစ္ေဆးၿပီး ခ်ိန္အထိ သက္ေသမ်ား၏ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးအား အမႈတြင္ပါဝင္ေနျခင္း မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦး ေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ဆိုသည္။

ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ ရဲမွဴး ႀကီး မႈခင္းဆရာဝန္ႏွင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးတို႔ကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲမွဴးႀကီးမႈခင္းဆရာဝန္ အား စစ္ေဆးရာတြင္ ‘‘ဟန္နာရဲ႕ တန္ဆာေပၚမွာ DNA ႏွစ္မ်ိဳးေတြ႕

ၿပီး စအိုမွာ DNA တစ္မ်ိဳးေတြ႕တယ္လို႔ ေျပာလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီကေလး မေလးကို မုဒိမ္းက်င့္တာ သံုးေယာက္ဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကေလးႏွစ္ ေယာက္က က်ဴးလြန္မယ္ဆိုရင္ ေတာင္ DNA ႏွစ္မ်ိဳးပဲေတြ႕ရမွာ ပါ။ အခု DNA သံုးမ်ိဳးေတြ႕တယ္ လို႔ ထြက္ဆိုသြားပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္က ဟန္နာရဲ႕ဒဏ္ရာမွာ က ပခံုးမွာမည္းမည္းေလးဒဏ္ရာ တစ္ခုရွိတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒီ ဒဏ္ရာက ေပါက္တူး ဒဏ္ရာလား ေမးေတာ့ေပါက္တူး ဒဏ္ရာမျဖစ္ ႏုိင္ဘူးလို႔ေျပာသြားပါတယ္။ သံသယျဖစ္စရာက က်ည္ဆန္ကဲ့သို႔ ေသာ ဒဏ္ရာပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနပါ တယ္’’ဟု ေရွ႕ေနဦးေအာင္မ်ိဳး သန္႔က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကို စစ္ေဆးရာတြင္ အန္နာ၏ညာ ဘက္လက္သူႂကြယ္ႏွင့္ လက္ခ လယ္ၾကားတြင္ အနီေရာင္ဆံပင္ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ႏွစ္လက္မအရွည္ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ထြက္ဆိုေသာ္လည္း DNA စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း႐ံုးေတာ္ကို ထြက္ဆိုသြားသည္ဟု သိရသည္။

‘‘အဲဒီဆံပင္ကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ဆီမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ေျပာရပါတယ္။ ျမန္မာကေလးႏွစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဆံပင္က မေပ်ာ့ပါဘူး။ အမာေတြပါ။ ေနာက္ၿပီး အနီေရာင္ လည္း မဟုတ္ပါဘူး’’ဟု ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔ကေျပာသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈသည္ ထိိုင္းအစိုးရကိုယ္တိုင္ အမႈဆင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ အင္ တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းမွ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးအထူးအဖဲြ႕မွ ဦးေက်ာ္ေသာင္းကေျပာသည္။

‘‘ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အမႈတည္ ေဆာက္လုိက္ကတည္းက အမွား မွားအယြင္းယြင္းတည္ေဆာက္ လိုက္တာပါ။ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေနခ်င္တဲ့ျမန္မာအလုပ္သမားႏွစ္ ေယာက္က အခ်ိန္လြန္ေနထုိင္တာ ကိုအခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဆဲြထည့္ လိုက္တာပါ။ အစိုးရကိုယ္တုိင္အမႈဆင္ထားတာမို႔ ျမန္မာအစိုးရ ဘက္က ပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္။ အမႈက နက္နဲသိမ္ေမြ႕ပါတယ္။ နည္းပညာေတြ၊ CCTV ကိစၥေတြ၊ DNA ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ဘာသာျပန္ကိစၥေတြအားနည္း ေနတာကို ျမန္မာအစိုးရကအေလးအနက္ စဥ္းစားေပးေစခ်င္ပါ တယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္ေသာင္းကေျပာ သည္။

ဖမ္းဆီးခံျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးသည္ လူသတ္တရားခံမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ရာႏႈန္းျပည့္ယံု ၾကည္မႈရွိသည္ဟု လိပ္ကြၽန္းလူ သတ္မႈကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူ ျမန္မာႏုိင္ငံသား လင္းယုန္မာန္ကေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က အရင္ ကအမႈေဟာင္းလည္းမရွိဘူး။ အမႈ ျဖစ္ၿပီးလည္း သာမန္ပဲေနေနတာ။ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္တာေတြ လည္းမရွိဘူး’’ဟု လင္းယုန္မာန္ ကဆိုသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ သက္ေသထြက္ဆိုေပးရန္ ထုိင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕က တရားလိုျပသက္ေသ ၆၅ ဦးတင္သြင္းထားၿပီး ျမန္မာသံ ႐ံုးအထူးအဖြဲ႕က သက္ေသ ၃၁ ဦး တင္သြင္းထားသည္။ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈကို ဇူလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္တို႔ တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္စီ စုစုေပါင္း(၁၂)ႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ႐ံုးခ်ိန္းမ်ား၌ တရားလိုျပ သက္ေသမ်ားကိုသာ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘက္မွတင္သြင္း ထားသည့္ တရားခံျပသက္ေသမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစ၍ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၂၂ မွ ၂၅ ရက္အထိ ဆက္လက္စစ္ေဆးမည္ ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း (၆)ႀကိမ္ ႐ံုး ထုတ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

 ၿငိမ္းခ်မ္း

အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခအတည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါႏႈန္းအားမေပးနိုင္ဟုဆိုကာ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းမႈမ်ားျဖစ္လာပါက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထား


လုပ္ခသတ္မွတ္ ခ်က္အေပၚ အလုပ္ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ လာမည္ဆိုပါက ပိတ္သိမ္း မည့္စက္႐ုံမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္ မဲ့ျဖစ္ျခင္းကို ထိန္းနိုင္ ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားရွိ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အလိုက္ လုပ္ သားလိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ စက္႐ုံမ်ား ၏ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမားဝန္ ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးမ်ိဳး ေအာင္က ေျပာသည္။ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စက္ ႐ုံပိတ္သိမ္းမည္ဆိုပါက အလုပ္ရွင္ သေဘာဆႏၵအရ ပိတ္သိမ္းနိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဥပေဒပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္း အတိုင္း အလုပ္သမားကို တစ္လႀကိဳ တင္နို႔တစ္ေပးကာ အလုပ္ထုတ္နစ္ နာေၾကးေပး၍ ပိတ္သိမ္းနိုင္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရသာ ပိတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးမ်ိဳး ေအာင္က ဆိုသည္။

''ဝန္ႀကီးဌာနက အခုဆိုရင္ ျပည္ နယ္နဲ႔တိုင္းအႏွံ့မွာ အလုပ္သမားညႊန္ ၾကားေရးဦးစီးဌာနက ဦးစီးမႉးေတြ ကိုမွာထားတယ္။ အလုပ္ေခၚစာလို တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြကို ရွာထားလို႔မွာ ထားပါတယ္။ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္ ေတြ လိုေနတာေတြလဲရွိပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနလဲ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေၿမ အလိုက္မွာ အလုပ္သမားလိုအပ္တယ္ ဆိုတဲ့ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံစာရင္းေတြကို ရထားတယ္။ ျဖစ္လာခဲ့လို႔ရွိရင္လဲ ဒါေတြကိုလုပ္လို႔ရေအာင္ ျပင္ဆင္ ထားတယ္'' ဟု အျမဲတမ္းအတြင္း ဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း ေရႊျပည္သာ ရွိ အီလန္ျမန္မာစက္႐ုံလိုေနရာမ်ိဳး ၌ပင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျပာဆို မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္ သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္လင္းက ''လုပ္ငန္းရွင္ေတြ က အလုပ္သမားႏွစ္သိန္းေက်ာ္ အ လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္း ေျခာက္မႈက လုပ္သားေတြၾကားထဲမွာ အေတာ္ကိုတုန္လႈပ္မႈျဖစ္ သြား ေစတယ္။ အခုက အလုပ္သမားက စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုကို လႈပ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ အလုပ္ရွင္ေတြက လႈပ္ ေအာင္လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ ေနတဲ့ သူေတြက ျဖစ္လာမယ့္ျပႆ နာအေပၚမွာ အဓိကတာဝန္ရွိသူ ေတြျဖစ္တယ္။ တာဝန္ရွိသူေတြ တာ ဝန္ခံဖို႔လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီလိုျဖစ္ ေအာင္လုပ္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ လက္မတြဲေတာ့ဘူး'' ဟု ေျပာသည္။

နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျဖင့္ ဝင္ ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီး ယားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ နီးပါးအေနျဖင့္ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ပါက လုပ္ငန္း ပိတ္သိမ္းကာ ျပန္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္ ၃ရက္က တရားဝင္ေျပာဆိုထားၿပီး ၎တို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ရွိေနသည့္အတြက္ ၎အလုပ္ သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္နိုင္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။အဆိုျပဳလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ကို အလုပ္ရွင္မ်ားမေပးနိုင္မွု ထင္သာျမင္သာရွိရန္ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမွန္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပ ရန္ လိုအပ္၊ အမွန္တကယ္မေပးနိုင္ဟု ထင္ရွားပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏွိုင္းပံ့ပိုးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ေပးသြား မည္

အဆိုျပဳလုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ကို မေပးနိုင္သည့္ အလုပ္ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ခမေပးနိုင္ျခင္း အေပၚ ထင္ သာျမင္ သာရွိေစရန္ ဝင္ ေငြ ထြက္ေငြစာရင္းမွန္မ်ားကို ရွင္း လင္းျပရန္ လိုအပ္ၿပီး အမွန္တကယ္ မေပးနိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏွိုင္းပံ့ပိုးမွုမ်ားျပဳ လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အနည္း ဆုံး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ နိုင္ေရး အမ်ိဳး သား ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမွုဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ဒီမို ကေရစီတူေဒးသို႔ေျပာသည္။
အဆိုျပဳႏွုန္းထား အားကန႔္ကြက္ ရက္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန႔္ကြက္မွု မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ားကန႔္ကြက္ မွုထက္ အလုပ္ရွင္မ်ားက က်ပ္၂၅၀၀ သာ ေပးနိုင္ေၾကာင္း အဆိုျပဳကန႔္ ကြက္ မွုမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ရွိ ၿပီး ၎အဆိုျပဳကန႔္ကြက္မွုမ်ားကို ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း အၿပီးသတ္ ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ကာ ကန႔္ကြက္ သူမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ေမတၱာရပ္ခံ ညႇိႏွိုင္း ၍ကန႔္ ကြက္ရျခင္းႏွင့္မေပး နိုင္ ျခင္းအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ခိုင္မာ သည့္ေျဖရွင္းခ်က္မ်ိဳးကို ေတာင္းခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အမ်ိဳး သားေကာ္မတီအတြင္းေရးမွူး ႏွင့္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမွုဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန အျမဲ တမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္။

အနည္းဆုံး အခေၾကးေငြသတ္ မွတ္နိုင္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အ တြင္းေရးမွူး အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္း အတြင္း ဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ''အကယ္၍ မေပးနိုင္ဘူးလား၊ မ ေပးနိုင္တာ အမွန္ပဲ လားဆိုတဲ့သူ (အလုပ္ရွင္)က ထင္သာျမင္သာရွိ ဖို႔လိုၿပီ။ ဥပမာ-သူ႔ရဲ့ဝင္ေငြအမွန္နဲ႔ ကုန္ေငြအမွန္နဲ႔ ဘာလဲေျပာ။ ေျပာ တဲ့သူက ဃူနေမ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါ ကို သူကတကယ္ပဲ ဃူနေမ ေပးမ လား။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြလုပ္သြားဖို႔ စဥ္း စားထားတယ္။ တကယ္ပဲ မေပးနိုင္ တာမွန္ရင္ေတာ့ အဲဒီအေပၚၾကည့္ရ မွာေပါ့''ဟု ေျပာသည္။
မေပးနိုင္သည့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လက္ရွိေပးေနသည့္ လုပ္ခလစာမ်ား ကိုျပန္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ ရွိေပးေနသည့္ လစာႏွုန္းထားမ်ား သည္ ယခုအဆိုျပဳႏွုန္းထားဝန္းက်င္ မ်ားျဖစ္ေနပါ က မည္သည့္အတြက္ မေပးနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန႔္ကြက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းအား ရွင္းလင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ျဖည့္ စြက္ေျပာသည္။
''လစာထုတ္လို႔ မေပးနိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ စက္႐ုံကလူေတြက တစ္သိန္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေသာင္းေတြရေန မယ္ဆိုရင္ ဒီလစာႏွုန္းထား ကို မေပး နိုင္ဘူးလို႔ေျပာရင္ သူ႔ကိုေတာ့ ေမးရ ေတာ့မွာေပါ့''ဟု အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
ထိုနည္းတူ အလုပ္သမားမ်ား ကိုလည္း လက္ရွိရသည့္ အေျခခံလ စာႏွင့္သတ္မွတ္မည့္ အေျခခံလစာ ျဖင့္ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက သတ္မွတ္ ႏွုန္းထားပိုရေနပါက အလုပ္သမား မ်ားအေနျဖင့္ လိုက္နာ က်င့္သုံးရန္ ေမတၱာရပ္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ားစု သေဘာထားအေပၚ လက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးမ်ိဳး ေအာင္ကဆိုသည္။
ျမန္မာသေဘၤာသား အမ်ားစု ဓာတ္ေငြ႔တင္သေဘၤာမ်ား ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ နည္းပါးလာ

ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွ စ၍ ျမန္မာ သေဘၤာသား မ်ားသည္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာမ်ား ေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ ရာတြင္ ေရာဂါရရွိမႈ မ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ သေဘၤာမ်ား ေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ အေရအတြက္ မွာ နည္းပါးလာေၾကာင္း ျပည္ပ သေဘၤာလုိင္း ေအဂ်င္စီ တခ်ဳိ႕မွ တာဝန္ရွိသူ မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရသည္။ ''ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာေတြမွာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္မႈ ေတာ္ေတာ္ နည္းသြားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ သင္တန္းေတြရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာေတြကို လိုက္ရင္ ဘယ္လို ေရာဂါေတြ ခံစားရမလဲ ဆိုတာကို သိလာတာက တစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာေတြ ေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ ဓာတ္ေငြ႕ရဲ႕ ဒဏ္ေၾကာင့္ ဘယ္လို ေရာဂါေတြကို ခံစားရလဲ ဆိုတာ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာ လိုက္ဖူးတဲ့ ျမန္မာ သေဘၤာသား ေတြက သေဘၤာသား အသစ္ေတြကို အေတြ႕ အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ လာတာေၾကာင့္ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ မယ့္ ျမန္မာ သေဘၤာသားေတြ ရွားလာတာပါ '' ဟု ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ပ သေဘၤာလုိင္း ေအဂ်င္စီ တစ္ခုမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာမ်ား ေပၚ၌ အလုပ္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာ သေဘၤာသား တစ္ခ်ိဳ႕သည္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လာလွ်င္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ဒဏ္ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းအဂၤါ အစိတ္အပိုင္း မ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚ လာေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ သေဘၤာလုိင္း ေအဂ်င္စီ တခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား ဓာတ္ေငြ႕တင္ သေဘၤာမ်ား ေပၚ၌ အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းလာသည့္ အတြက္ လစာမ်ား တိုးေပးၿပီး အလုပ္ ေခၚယူမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ၾက ေသာ္လည္း သေဘၤာသား အမ်ားစုမွာ စိတ္မဝင္စား ၾကဘဲ ကုန္တင္ သေဘၤာမ်ား ၌သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 မင္းေသာ္တာလြင္
အလုပ္ပိတ္ၿပီး ျပန္သြားတယ္ဆို ဒီအတိုင္းထြက္သြားလို႔ မရဘူး၊ ဥပေဒက ရွိၿပီးသား၊ အလုပ္သမားကို အလုပ္အတြက္ နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္(အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင္႕ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန)

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထား တစ္ရက္ က်ပ္ ၃၆ဝဝ သတ္ မွတ္ျခင္း အေပၚ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။


ဦးေဇာ္ဦး (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအၾကံေပး)

ေမး။ ။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ အဆိုျပဳႏႈန္းထား တစ္ရက္(ရွစ္နာရီ)က်ပ္ ၃၆ဝဝ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က ကန္႔ကြက္ေနတာ ရွိတဲ့အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က စက္႐ံုပိတ္သိမ္းမယ္လို႔ ေျပာဆိုမႈ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ သံုးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြသတ္ မွတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့တာပါ။ အမ်ားစုသေဘာတူၿပီးမွ အဆိုျပဳ ႏႈန္းထားက်ပ္ ၃၆ဝဝ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ အမ်ားစု သေဘာ မတူဘဲနဲ႔ေတာ့ ဒီႏႈန္းထားကထြက္မလာပါဘူး။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို သတ္မွတ္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံေတြရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စား လွယ္ေတြ၊ က်န္တဲ့တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စား လွယ္ဦးေရနဲ႔ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရဟာ တစ္စံု တစ္ခုေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္မေက်ာ္ရင္ အဲဒီအစည္းအေဝး အထ မေျမာက္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ အားလံုးက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေန တာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားေရာ အလုပ္ရွင္ေရာ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥမွာ အင္မတန္မွ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

အခု ကန္႔ကြက္ေနတယ္ဆိုတာ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္႐ံု ပိတ္သိမ္းတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရရင္ အလုပ္ရွင္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လုပ္ဖို႔ခက္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒါကိုေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒါကို ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုလို႔ပဲ ယူဆ ပါတယ္။ တကယ္ဆို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရနဲ႔ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနကို အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြေပၚမွာ ေလွ်ာ့ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈထက္စာရင္ ဘယ္က႑ေတြမွာ ပံ့ပိုးေပးမလဲ၊ ဘာေတြေျပာင္း လဲခ်င္တာလဲ၊ ဘယ္လို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွာလဲစတာေတြ ေဆြးေႏြးမႈ ေတြလုပ္ေစခ်င္တယ္။ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြကို ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႕ လုပ္ေနပါ တယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္လာမယ့္ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေတြအေပၚ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္က ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္ ဆရာ့ အျမင္ကို သံုးသပ္ေပးပါ။

ေျဖ။ ။ အဓိက ႏိုင္ငံတကာက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီေတြ လာတယ္ဆိုတဲ့ေနရာ မွာ အရင္တုန္းက ကုမၸဏီေတြက ဘယ္လိုတိုင္းျပည္မ်ဳိးကိုပဲျဖစ္ ျဖစ္သြားၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီ ငယ္ေလးေတြပါ။ အခုက်ေတာ့ စီးပြားေရး အလား အလာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို စိတ္ဝင္စားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ သူတို႔ႏိုင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနရာကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို စိတ္ဝင္ စားလာတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ရွိတယ္။ ဒီလို ကုမၸဏီႀကီးေတြဝင္လာရင္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြမရွိခဲ့ရင္ အလုပ္ သမားေတြအတြက္ လုပ္ခလစာ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမယ္။ ေနာက္ၿပီး အလုပ္႐ံုေတြမွာ လုပ္ခလစာေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ လုပ္ခပိုရတဲ့ အလုပ္ကိုရွာၿပီးေျပာင္းမယ္။ အဲဒီ အခါ လုပ္ငန္းခြင္ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ လာမယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား မလိုလားအပ္တဲ့ ဆူပူမႈေတြ ျဖစ္ လာမယ္။ ဒီလိုမတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မယ့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒီလိုႏိုင္ငံမ်ဳိးမွာ အလုပ္လာလုပ္ဖို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ရွိမွာပဲ။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးလို႔ တစ္ေန႔ ရွစ္နာရီအတြင္းမွာ ဒီႏႈန္းပဲ ရမယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြက တည္ၿငိမ္စြာ အလုပ္လုပ္မယ္။ အလုပ္သမားေတြဘက္က ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရတယ္လို႔ ျမင္ေနတဲ့ တိုင္ေတြအေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္လာၾကရင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ၾကားမွာ ပဋိပကၡနည္းသြားမယ္။
ဒါေၾကာင့္အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားၾကား အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္ မွတ္ေရးဟာ ဦးစားေပးလုပ္ရမွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ တည္ၿငိမ္ လာရင္ ျပည္ပ က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အားကိုးစရာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။

ေမး။ ။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေပၚ တုံ႔ျပန္လာမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမ်ားအၾကံျပဳေျပာၾကား လိုပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္ေတာ္အၾကံျပဳခ်င္တာက အေရွ႕ကို ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းၿပီးတြန္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ဝိုင္းဝန္းေျဖ ရွင္းရင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ ေအာင္ႀကိဳးစားရမယ့္ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနအပါ အဝင္ဌာနတိုင္းက အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ အခက္အခဲေရာ၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေရာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို စဥ္းစားေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အားလံုး ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကရင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔အညီ သတ္မွတ္ လို႔လည္းရမယ္။အခက္အခဲေတြကိုလည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္ဆို ေကာင္းမြန္တဲ့ အေရြ႕တစ္ခုကိုသြားႏိုင္ မွာပါ။


ဦးမ်ဳိးေအာင္(အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈ ဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန)


ေမး။ ။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ တစ္ရက္ က်ပ္ ၃၆ဝဝ သတ္မွတ္ လိုက္တဲ့ အေပၚ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္း ရွင္ေတြက စက္႐ံုပိတ္မယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုတဲ့အေပၚ တကယ္လို႔ အဲဒီလိုမ်ားလုပ္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိတယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ရွင္ေတြ မလုပ္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းရယ္။ မလုပ္ႏိုင္လို႔ ထြက္သြားရင္ အေရးယူမယ့္ အပိုင္းရယ္။ အလုပ္ပိတ္ၿပီး ျပန္သြားတယ္ဆို ဒီအတိုင္းထြက္သြားလို႔မရဘူး၊ ဥပေဒ ကရွိၿပီးသား၊ အလုပ္သမားကို အလုပ္အတြက္ နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ္။ အရင္တုန္းက ဒီလိုလုပ္ခဲ့လို႔ အေရး ယူခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတြရွိတယ္။ ပိတ္သိမ္းတာက သူတို႔ရဲ႕ က႑။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး အေျခအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအေျခ အေနအရ ပိတ္မယ္ဆို ပိတ္ပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နဲ႔အညီ၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ တကယ္ျပန္၊ မျပန္ဆိုတဲ့ကိစၥ။ တကယ္ ႐ုပ္သိမ္း၊ မသိမ္းဆိုတဲ့ကိစၥ။ အခု ျဖစ္ေနတာက အထည္ခ်ဳပ္မွာ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြထဲမွာမွ တခ်ဳိ႕ေပးႏိုင္တယ္။ ဒီမွာျဖစ္ေနတာက ရန္ကုန္ မွာရွိတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပဲ။ အဲဒီထဲမွာေတာင္ အကုန္မဟုတ္ဘူး။စက္႐ံုပိတ္မယ္ဆိုတာ အလုပ္ရွင္က တကယ္ပဲေျပာခဲ့တာလား။ သူတို႔ မန္ေနဂ်ာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ေျပာတာလားဆိုတာ စိစစ္ဖို႔လိုတယ္။ စက္႐ံုပိတ္သြားတာက သူတို႔လုပ္ပိုင္ ခြင့္ပဲ။ စက္႐ံုပိတ္သြားလို႔ အလုပ္ သမားေတြအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပးရမွာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ တာဝန္ပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။


ေမး။ ။ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းရွင္ ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွာ အဆိုျပဳထားတဲ့ ႏႈန္း ထားနဲ႔ အခုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ႏႈန္းထား ဘယ္ေလာက္ကြာျခားမႈ ရွိလဲဆိုတာ သိပါရေစ။

ေျဖ။ ။ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ရွင္ မွန္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွာ အနိမ့္ဆံုးအလုပ္သမား ကို ဘယ္ေလာက္ေပးမွာလဲဆိုတဲ့ အဆိုျပဳႏႈန္း ထားေတြ ရွိတယ္။ အဆိုျပဳ ႏႈန္းထားေတြ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္လည္း အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၉ဝ နဲ႔ ၁ဝဝ ေက်ာ္မွာရွိတယ္။ အခုေပးလိုက္ တဲ့ ႏႈန္းထားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွာ အဆိုျပဳ ထားတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ ဘာမွ ကြာဟမႈမရွိဘူး။
ေမး။ ။ အလုပ္ရွင္ေတြ ဘက္က ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ရွိပါသလား။
ေျဖ။ ။ အလုပ္ရွင္ေတြ ေတာင္းဆို ထားတာေတြထဲမွာ လူမႈဖူလံုေရးေၾကးက အလုပ္ရွင္ေရာ၊ အလုပ္သမားေရာ ထည့္ရတာပါ။ အဲဒီအေပၚမွာ အလုပ္ရွင္ေတြေျပာေနတာရွိတယ္။ ဒါကဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ေပးရမယ့္ အပိုင္း၊ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တဲ့အပိုင္း ျဖစ္တယ္။ လမ္းေတြ၊ မီးေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာန မတတ္ႏိုင္တဲ့ အပိုင္းပါ။ ဒါက ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အျခားသက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရမွာ။ အလုပ္ရွင္ေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ အထဲက လတ္တေလာ လုပ္ေပးႏိုင္တာ လုပ္ေပးမယ္။ ေရရွည္လုပ္ရမွာရွိသလို ေပါင္းစပ္လုပ္ရမွာ ရွိတယ္။ အခ်ိန္ေတာ့ ေပးရမယ္။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးပါ ေတာင္းဆိုလာရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။


ဦးဇာနည္ေသြး (ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူ လယ္သမားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္)

ေမး။ ။ အဆိုျပဳႏႈန္းထား တစ္ေန႔ က်ပ္ ၃၆ဝဝ က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မယ့္ ႏႈန္းထားလို႔ ထင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အလုပ္သမား မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႕တယ္။ အလုပ္ သမားေတြ အေျခအေနကို ေလ့လာ ၾကည့္တယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီးေတာ့ မိသားတစ္စုရဲ႕ စားေသာက္ေနထိုင္မႈ စားဝတ္ ေနေရး ကိုၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ က်ပ္ ၃၆ဝဝ က သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ သတ္ မွတ္ ႏႈန္းထားလို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈေတာ့ ဘယ္ရွိမွာလဲ။

ေမး။ ။ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ဳိ႕က တစ္ရက္ လုပ္ခ က်ပ္ ၃၆ဝဝ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ မယ္ဆို မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းဆိုေနတဲ့ အေပၚ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြနည္းပါးလို႔ ဆင္းရဲလို႔ ႏိုင္ငံ တကာမွာ မ်က္ႏွာငယ္ရတယ္။ ဒါကို ႐ုန္းထြက္ဖို႔ အေျခခံအေၾကာင္း တရားျဖစ္တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ဖို႔။ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ဒါကို မေပးႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဆင္းရဲခိုင္း တာနဲ႔သြားတူတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ ဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့အေျပာင္း အလဲမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း တက္တက္ၾကြၾကြ လက္တြဲပူးေပါင္း ပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ဘက္ကလည္း ေငြေၾကးတိုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ ဘဲနဲ႔ လုပ္အားစြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ ေပးဖို႔လိုတယ္။ မေပးႏိုင္ဘူး။ ပိတ္သိမ္းမယ္ ဆိုတာ မေျပာဘဲ ေတ့ေတ့ဆိုင္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဘယ္လို လုပ္ေပးရမလဲ ဆိုတဲ့ နည္းလမ္းကိုသာ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္
(ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒- CTUM)

ေမး။ ။ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထား က်ပ္ ၃၆ဝဝ ထြက္လာတဲ့ အေပၚ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က မေပးႏိုင္လို႔ ကန္႔ကြက္ေနတာ ၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘာမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ မေပးႏိုင္တဲ့ လူေတြရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အထဲမွာလည္း ေပးႏိုင္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ေပးမယ္ လို႔ေျပာ ထားတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ျမန္မာပိုင္တဲ့ စက္႐ံုရွိတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ စက္႐ံုရွိတယ္။ ကိုရီးယားကလာတာ ရွိတယ္။ ဟိုေန႔က ေျပာတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ေတြ ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားပိုင္၊ ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသားပိုင္ေတြပါတယ္။ မေပးႏိုင္တဲ့ သူရွိသ လို ေပးႏိုင္တဲ့သူရွိပါတယ္။ မေပးႏိုင္တဲ့စက္႐ံုေတြေၾကာင့္ေတာ့ လုပ္ငန္း ပ်က္မသြားပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမား ဆိုတာ ညိႇႏိႈင္းလို႔ရပါတယ္။ ရန္သူ ေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္ရွင္ရွိမွ အလုပ္သမား ဆိုတာရွိမယ္။ အလုပ္ သမားရွိမွလည္း အလုပ္ရွင္ရွိမွာပါ။အလုပ္သမားေတြက အရင္တုန္းကလို လမ္းမေပၚထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတာ က်ပ္ ၄ဝဝဝ ျဖစ္ေပမယ့္ က်ပ္ ၃၆ဝဝ ကို ညႇိႏိႈင္းတဲ့အခါ ေနာင္တစ္ႏွစ္ၾကာရင္လည္း ျပန္သံုးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္လို႔ ရေသးပါလားဆိုတာ ဥပေဒရွိထားၿပီး သား။ ဒါကအေသမဟုတ္ဘူးဆိုတာ အလုပ္သမားေတြက နားလည္တယ္။ က်ပ္ ၃၆ဝဝ ေပးဖို႔ အတင္းျငင္းဆန္တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြက နားမလည္လို႔ပဲျဖစ္ ပါလိမ့္မယ္။ ျပင္ဆင္မႈအပိုင္းမွာ လည္း အားနည္းလို႔ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ကိစၥက ရက္ပိုင္းအတြင္းလုပ္တာ မဟုတ္ဘူးေလ။
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာေဆြးေႏြးၿပီးသားပါ။ အခု အဆိုျပဳထားတဲ့ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆ဝဝ ေပၚမွာ တခ်ဳိ႕ လုပ္ငန္း ရွင္ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ေပးႏိုင္ဖို႔ျပင္ဆင္ ထားၾက တယ္။ မေပးႏိုင္လို႔ စက္႐ံု ပိတ္မယ္လို႔ ေျပာတာေတာ့ မေကာင္း ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကေတာ့ မပိတ္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက မနည္းဘူးေလ။

ေမး။ ။ အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္ သမားေတြကို လစာေပးတဲ့အခါ အေျခခံ လစာကိုမတိုးျမႇင့္ဘဲ အျခား ခံစားခြင့္ေတြထဲကေန လစာေပး ခ်င္ ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံုးသပ္ေပးပါ။

ေျဖ။ ။ လစာနဲ႔ ကပ္လ်က္တိုင္ေတြပါ။ တိုင္ေတြဆိုတာ မုန္႔ဖိုးပဲေပါ့။အလုပ္ ရွင္က သေဘာက်ရင္ေပး မယ္။ အလုပ္သမားကလည္း သေဘာ က်ရင္ လုပ္မယ္။ မုန္႔ဖိုးဆိုတာ အၿမဲ မရွိဘူးဆိုေတာ့ အခ်ိန္ပိုလုပ္ခဆိုတာ မၿမဲဘူး။ အခ်ိန္ပိုလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ရတဲ့လစာက မူရင္းလစာနီးပါးရွိေနတယ္။ အဲဒါ မျဖစ္သင့္ဘူး။ အလုပ္ရွင္ က ျပန္ေျပာတယ္။ အခ်ိန္ပိုထြက္တဲ့ ႏႈန္းက မ်ားလို႔ ပါလို႔။ အခ်ိန္ပိုထြက္တဲ့ ႏႈန္းမ်ားရင္ အခ်ိန္ပိုမလုပ္ရင္ လစာ မေလာက္ဘူး ဆိုတာ ေပၚလြင္လာတယ္။ အလုပ္ရွင္ကိုေမးခ်င္တယ္။ ဒီေလာက္ အခ်ိန္ပိုေခၚဖို႔လိုလား။တစ္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ၿပီးမယ့္အလုပ္ကို တြက္ဆၿပီး လုပ္လို႔မရဘူးလား။ အခ်ိန္ ပိုေခၚတာကို မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒါေတြကို ျပန္ၿပီးျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္။အခ်ိန္ပိုတိုင္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔လိုတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံလစာတစ္ခုတည္း ကိုတိုးျမႇင့္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္။


ေဒၚမ်ဳိးမ်ဳိးေအး
(အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံႀကီးၾကပ္ေရးမွဴ း)

ေမး။ ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြမွာလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ အတြက္ ဒီအဆိုျပဳႏႈန္းထား က်ပ္ ၃၆ဝဝ ဟာ လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကးလို႔ ထင္ပါသလား။

ေျဖ။ ။ အခု က်ပ္ ၃၆ဝဝ ႏႈန္းထားက ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈေတာ့ မရွိဘူး။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လိုက္ေလ်ာၿပီး လက္ခံ ထားတာပါ။ အနည္းဆံုးေတာ့ က်ပ္ ၄ဝဝဝ ဆိုၿပီး ေတာင္းထားတာပါ။ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ က်ပ္ ၄ဝဝဝ က မေလွ်ာ့ေသးပါဘူး။

ေမး။ ။ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြမွာ ခန္႔ထားမယ့္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ အဓိက လိုအပ္တာက ဘာမ်ားျဖစ္မယ္ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အထဲမွာ ဘြဲ႕ရအမ်ဳိး သမီးေတြလည္းရွိပါတယ္။ အစ္မ ဆိုလိုခ်င္တာက စက္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ ရမယ့္ေနရာမွာ စက္လာခ်ဳပ္မယ့္သူက လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္ရမွာ ဆိုေတာ့ အတန္းပညာနဲ႔ တိုင္းတာလို႔မရဘူး ေလ။ အစ္မကဘြဲ႕ရ တစ္ေယာက္ျဖစ္ ေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္စက္႐ံုမွာ ေခါင္းေဆာင္ခန္႔ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေလးနဲ႔ အစ္မယွဥ္ၿပီးမခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႔လိုစက္ခ်ဳပ္ပညာ အစ္မ မတတ္ဘူး။ ေလ။ ဒီေတာ့သူ႔လုပ္ငန္းမွာ သူက ဆရာပဲ။ ဒီလိုေနရာမ်ဳိးမွာ အတန္း ပညာဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ရာ တန္ဖိုးကိုျမႇင့္ တင္ေပး ဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဘြဲ႕ရေတြ၊ Ph.Dေတြ ခန္႔ရမယ့္ ေနရာမဟုတ္ဘူး။ စက္ခ်ဳပ္ ကြၽမ္းက်င္သူကို ခန္႔ရမွာ။ ဒီေတာ့ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ေငြေၾကး လစာေတာ့ ေပးရမွာေပါ့။ အဲဒါကိုမွ ဘြဲ႕မရလို႔၊ ဆယ္တန္းမေအာင္လို႔ က်ပ္ ၂၅ဝဝ ေတာင္ မတန္ဘူးလို႔ မေျပာပါနဲ႔ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။

ေမး။ ။ လစာတိုးမေပးႏိုင္လို႔ စက္႐ံု ပိတ္မယ္လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့အေပၚမွာ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။ အခုေတာင္ တခ်ဳိ႕စက္႐ံုေတြက က်ပ္ ၃၆ဝဝနဲ႔ ထည့္တြက္ရေတာ့ မလားဆုိၿပီး ေမးေနတာေတြရွိပါတယ္။အလုပ္သမားေတြက အလုပ္ရွင္ေတြကို မေတာင္းဆိုရဘဲ အခုလို တိုးေပး တဲ့ အလုပ္ရွင္ကို သိပ္ခ်စ္ၾကမွာပါ။ အလုပ္သမားေတြ လစာကိုၾကည့္ရင္ တိုင္ေတြကြာေနတာ။ အဲဒါကလည္း အေျခခံလုပ္ခလစာကို မထည့္ခ်င္တာ။ အခ်ိန္ပိုေၾကးဆိုတဲ့ တိုင္ေတြကြာေန တာ။ တကယ္ေတာ့ စကားလံုးေလး တစ္လံုးနဲ႔ ႐ႈပ္ေနတာ။ လစာတိုးေပးႏိုင္ တဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြရွိပါတယ္။ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ စက္႐ံု နည္းပါ လိမ့္မယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အလုပ္ရွင္ေတြမပိတ္ပါဘူး။ အခု လည္း ေပးေနတဲ့အလုပ္ရွင္ေတြ ရွိပါတယ္။ မေပးႏိုင္လို႔ ပိတ္သြားမယ့္ စက္႐ံုေတြေနရာမွာ တျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသစ္ေတြဝင္လာမယ္။ သူတို႔ ထက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဖန္တီးမႈေတြ ေပးႏိုင္မယ့္ အလုပ္ရွင္ေတြ ဝင္လာ လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

 သီသီမင္း ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ မဲျပားမ်ား ထပ္ပို႔မည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ ရရိွခ့ဲၿပီး မဲဆႏၵ လက္မွတ္မ်ား အျပည့္အ၀ မရရိွခ့ဲသည့္ ျပည္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လုိအပ္သည့္ မဲျပားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထပ္မံေပးပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ ႀကိဳတင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ မဲျပားမ်ား ထပ္မံေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္း ခ့ဲေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန စီမံကိန္းႏွင့္စီမံေရးရာဌာန လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚဇင္မာသိန္းက“သံရံုးတခ်ိဳ႕က မဲအျပည့္ မရခ့ဲတ့ဲသူေတြ စာရင္းေတာ့ ျပန္ပို႔ေနတာ ရိွတယ္။ ဒါကိုေကာ္မရွင္ကို ျပန္တင္ျပၿပီး မဲျပားေတြ အျမန္ဆံုး ျပန္ပို႔ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတယ္။ ဘယ္ေတာ့ျပန္ပို႔မလဲ ဆိုတာေတာ့ ေကာ္မရွင္ပဲ သိလိမ့္မယ္”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

မဲဆႏၵလက္မွတ္မ်ား အျပည့္မရရိွသည့္ စာရင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးပို႔ရာတြင္ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတို႔ရိွ ျမန္မာ သံရံုးမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္ရွိေနတဲ့ EU ဥေရာပသမဂၢ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ႔ဟာ ေရြြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။


ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပါတီ မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည္


ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ပါတီ မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့ခ္ရြိဳင္ရယ္ဟို တယ္၌ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေကာ္မရွင္က အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္အဆိုပါေန႔တြင္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။ေ ကာ္မရွင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါ့ခ္ရြိဳင္ရယ္ဟိုတယ္၌ပင္ ၾသဂုတ္၃၁ ရက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ စက္တင္ ဘာ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ယခုေတြ႕ဆံုမႈသည္ ေရြးေကာက္ ပြဲ မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မ ရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေကာ္မရွင္၏ထပ္ မံေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘လို အပ္လို႔ ထပ္ေတြ႕တာပါ’’ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။

___________________________________________________________-

ၿပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႔ဆံု


________________________________________________________________


ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္မဲမ်ား ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ စင္ကာပူသံရံုးမွ ေထာက္ခံစာ ထုတ္ေပးမည္

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးခြင့္ မရခဲ့သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္၌ နစ္နာခဲ့သည့္ ဆႏၵမဲမ်ား ျပန္ထည့္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ ယေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္) ေန႔စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ မရရွိခဲ့သည့္ သူမ်ား၏ မွတ္တမ္းႏွင့္ ကိုယ္ေရးတိုင္ၾကားစာ မ်ားကို စုစည္းထားရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နစ္နာခဲ့သည့္ ဆႏၵမဲမ်ား ျပန္လည္ထည့္ဝင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ စ၍ ေထာက္ခံစာမ်ား ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဌာနဆုိင္ရာဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မဲ႐ံုတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ မဲ႐ုံမွဴးမ်ား၊ ဒုမဲ႐ုံမွဴးမ်ားႏွင့္ အျခားမဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္မ်ားတုိ႔မွာ ယခုလာမည့္ ၂၉ ရက္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲစေပးႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္သည့္ ပုံစံ (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႕မွ အရာရွိ ကုိသူရိန္ထြဋ္က ယခုလုိေျပာသည္။ "တပ္မေတာ္သား ႀကိဳတင္မဲက အခု ဒီ ၁၆ ရက္ေန႔က စေနပါၿပီ။ ၂၉ ရက္ေန႔က်ေတာ့ ဌာနဆုိင္ရာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါမယ့္ အဖြဲ႕ခြဲအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ၿပီးရင္ မဲ႐ုံအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊ ၂ ရက္ အလုိက်ေတာ့ ၆၊ ၇ ေပါ့ေနာ္။ ဒီမဲဆႏၵနယ္ေတြမွာရွိတ့ဲ ႀကိဳတင္မဲေတြေပါ့။ နာမက်န္းလုိ႔ အိပ္ရာထဲမွာ လဲေနတဲ့သူေတြေပါ့ စေပးလုိ႔ရၿပီ။" ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္ရန္ ယခု ပုံစံ ၁၅ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ရရွိလာသည့္ မဲစာရင္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ လွမ္းအေၾကာင္းၾကားကာ ေပးပုိ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပန္ၿပီး ႀကိဳတင္မဲထုတ္ေပးမွသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိသူရိန္ထြဋ္က ဆုိသည္။

တျခား တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အတြက္ သီးသန္႔ မဲ႐ုံထားရွိေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္အတြက္ သီးသန္႔ မဲ႐ုံထားရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ထဲတြင္ မဲ႐ုံမ်ားထားရွိရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ရဲဌာနမ်ားတြင္ ထားရွိရန္ ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မဲ႐ုံေပါင္း ၂၅၅၀ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပုံစံ ၃(က) ျဖင့္မဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ အေရအတြက္ ၃၇၈၅ ဦးရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွိအဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္အတူေန အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသားမ်ား ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ုံတက္ ေရာက္ေနရေသာ အတြင္းလူနာမ်ား ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ၿမန္မာနယ္စပ္က မဏိပူရျပည္နယ္ ၆ လ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကာသပေတးေန႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္တဲ့ ဂယက္ေၾကာင့္ အိႏၵိယနယ္စပ္ကေန တခ်ိဳ႕စိမ့္ဝင္လာေကာင္း လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနဲ႔နယ္စပ္ခ်င္းထိစပ္ေနတဲ့ မဏိပူရျပည္နယ္က ခရိုင္သံုးခုက အလ်ားကီလိုမီတာ ၃၈ဝ တေလွ်ာက္မွာ ၆ လ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အိႏၵိယစစ္တပ္နဲ႔ အာသံရုိင္ဖယ္တပ္ အာဏာပိုင္ေတြက ေမတၱာရပ္ခံတဲ့အတြက္ ညေန ၅ နာရီက မနက္ ၅ ထိ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။ ခရိုင္သံုးခုက တရားသူႀကီးေတြက ဆိုင္ရာ ေနရာေတြမွာ ညမထြက္ရအမိန္႔ သီးျခားစီထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီး နယ္စပ္က ၃ ကီလိုမီတာအကြာမွာ ဘာမွမလႈပ္ရွားဖို႔လည္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္တယ္လို႔ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ မဏိပူရ ျပည္နယ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာခ်ထားတဲ့ အိႏၵိယစစ္တပ္နဲ႔ အာသံရုိင္ဖယ္တပ္ေတြဟာ ညဘက္လႈပ္ရွားမႈေတြကို ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္ လံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္မည္

လာမယ့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ တပ္မေတာ္လံုၿခံဳေရး အင္အားေတြကို တိုးျမွင့္ခ်ထားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံနဲ႔ထိစပ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ အခုလ ေနာက္ဆံုးပတ္ မွာ တပ္ရင္း ၁၂ ခုေလာက္အထိ တိုးျမွင့္ခ်ထားဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ တပ္မေတာ္ အရာရိွတစ္ဦးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။ေ ရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္က်င္းပႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလအတြင္း နယ္စပ္ေဒသေတြကေန တစ္ဆင့္ အဖ်က္အေမွာင့္သမားေတြ ဝင္ေရာက္မလာႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခုလို စစ္တပ္နဲ႔ လံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတာ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ တပ္မေတာ္လံုၿခံဳေရးေတြကို အခုလ ဒုတိယပတ္အတြင္းကေန စတင္ၿပီးခ်ထားဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမဲ့၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံ ဘက္က တင္ျပခ်က္ေတြအရ လံုၿခံဳေရးတိုးျမွင့္မယ့္ အစီအစဥ္ကို အခုလ ေနာက္ဆံုးပတ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လုံၿခံဳေရးတုိးျမႇင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ျဖစ္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္စူး၍ ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ယခင္ထက္ပုိေသာ လုံၿခံဳးေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။ "ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကုိ ရည္စူးၿပီး လုံၿခံဳေရးကုိ အခုကတည္းကေန တုိးျမႇင့္ခ်ထားၿပီးပါၿပီ။ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိလည္း သက္တမ္းတုိးထားၿပီး ည ၁၁ နာရီနဲ႔ မနက္ ၄ နာရီ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးတ့ဲရက္ေတြမွာပါ၊ က်င္းပတ့ဲရက္ေတြမွာပါ ဒီအတုိင္းပဲ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္မတုိးေတာ့ပါဘူး။ အခုကေတာ့ အားလုံးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပါ။ ျပည္ပထက္ေတာင္ ေအးခ်မ္းပါေသးတယ္။ ျပည္ပမွာေတာင္ လုယက္မႈေတြ၊ ခုိးမႈေတြ ျဖစ္ေသးတယ္။ ဒီမွာ လုံးဝမရွိဘူး။ " ဟု ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ုိင္တြင္ ညမထြက္အမိန္႔ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိ ယခု ေဒသအေျခအေန အေပၚမူတည္ၿပီး ႏွစ္လ တစ္ႀကိမ္ သက္တမ္းတုိးေၾကာင္း၊ ယခု ေအာက္တုိဘာလ ၈ ရက္ေန႔ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ထိ သက္တမ္းထပ္တုိးထား ေၾကာင္း ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လြင္က ဆုိသည္။

ယခုလာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္ဝမ္းမကြဲေစရန္၊ အင္အားၿပိဳကြဲေစမည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ မႈိင္းတုိက္မႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအပုပ္ခ်မႈ၊ လုပ္ႀကံဝါဒျဖန္႔မႈ၊ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ သတိထားေရွာင္ရွားၾကရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အဖြဲ႕မွ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးျမေအာင္ကလည္း မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံက RSO အဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မည္ကုိ စုိးရိမ္မိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္ရွိ မီဒီယာမ်ားထံ ေျပာၾကားထားသည္။

ရလဒ္ကို ျငင္းပယ္ရန္ မဲစာရင္းမွားသည္ဟု အေၾကာင္းျပေနေၾကာင္း ဦးတင္ေအးေျပာ

၂၀၁၅ ခု၊ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လိုခ်င္သည့္ရလဒ္မရပါက ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဖိအားကို အသံုးျပဳ၍ ရလဒ္ကို ျငင္းပယ္ရန္ မဲစာရင္းမွားသည္ဟု အေၾကာင္းျပေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေျပာသည္။ေ အာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာအင္ဒရူး ပက္ထရစ္အား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းသို႔ 'ယူဆရေၾကာင္း' ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက မဲစာရင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကိစၥ၊ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။


ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအးက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၂၀၁၂ ခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲလက္မွတ္မ်ား ဖေယာင္းသုတ္ထားသည္ဟု အေၾကာင္းျပ ျပႆနာေပၚေပါက္ရန္ 'ဖန္တီးခဲ့' သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို ေသာ္လည္း ဖန္တီးသူမည္သူျဖစ္သည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မေတြ႔ရပါ။

ေကာ္မရွင္က မဲစာရင္းအား သတ္မွတ္ရက္တြင္ကပ္၍ ေၾကညာၿပီး၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာမွ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ 'ေတာင္းခံျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း' ျပဳလုပ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမွာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ မဲစာရင္းမွန္ကန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိဘဲ အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနမႈသာရွိသည္ဟု ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးအား ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံျခားတြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမပါ 'အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား' ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသံရံုးမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း ရွင္းျပသည္။

သက္ေသခံလက္မွတ္တစ္ခုခု မပါလ်င္လည္း 'မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္' ျဖင့္ မဲေပးႏိုင္မည္ဟု ဆိုလိုက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခဲြရံုးမ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဦးတင္ေအးက ထပ္မံေျပာဆိုသည္။


၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ခုနစ္သိန္း၀န္းက်င္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ထဲမွာ MIC က ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ေတြ ဘယ္ေလာက္ရရွိခဲ့လဲဆိုရင္ အားလံုး ၆၉၄,၀၇၇ ေယာက္ ရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ခုနစ္သိန္း၀န္းက်င္ ရရွိမႈကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ ေလ့လာၾကည့္ပါက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ အထိ လက္ရွိအစိုးရ မတက္ခင္အထိ ၂၃ ႏွစ္ အတြင္း ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိမႈမွာ ၃၆၅,၇၅၃ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ခြင့္ျပဳလုိက္သည့္ MIC လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၃၂၈,၃၂၄ ဦး ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ျပန္တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ၂၃ ႏွစ္မွာ ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ေလးႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွာေတာ့ ၄၆ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု MIC မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေတြက Direct employment ေတြပါ။ indirect employment ဆိုတာ ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ စက္႐ံုတစ္႐ံုေပၚလာရင္ ဒီစက္႐ံုမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအျပင္ အလုပ္သမားေတြကို သယ္ပို႔ဖို႔အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းတဲ့ သူေတြ အလုပ္ရတယ္။ စက္႐ံုတည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ က်န္တဲ့ ပန္းရန္သမားေတြ အလုပ္ရတယ္။ စက္႐ံုမွာ Maintainence လုပ္ေပးတဲ့ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္ရတယ္။ ဒါေတြက indirect employment ေတြပါ။ Indirect employment ဘယ္ေလာက္ေပၚလဲဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် စာရင္းေကာက္ယူဖို႔ သူ႔ရဲ႕ nature အရ ေကာက္ယူဖို႔ မလြယ္ပါဘူး”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။နီလာ

သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္သည့္ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းစြာက်င္းပနိုင္ေရးကိုထိခိုက္နိုင္သျဖင့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အညီ ေရးသားထုတ္လႊင့္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္


သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားသည္ တိက်မွန္ကန္မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္သည့္ ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ က ေရြးေကာက္ပြဲတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ က်င္းပနိုင္ေရးကို ထိခိုက္နိုင္သည့္အတြက္ မီဒီ ယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ ေရးသားထုတ္ လႊင့္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ေအာက္တိုဘာ၁၈ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ျ ပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ ၿဖိဳးေရးပါတီက ေရဒီယိုႏွင့္ပိုက္ဆံမ်ား ေပးၿပီး မဲဆြယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မွတ္ ပုံတင္နံပါတ္မ်ား ေတာင္းခံေၾကာင္း၊ လွိုင္သာ ယာၿမိဳ႕နယ္ေန ကိုေအာင္ဆို သူမွ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာ ဆိုခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၈ရက္တြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ ဘီဘီစီ(ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္)၏ နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္ တြင္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ NLD အလံ ေထာင္ထားၿပီး နဖူးစည္းထားသူအား အျခားပါတီမွ ေငြေပး မဲဆြယ္စည္း႐ုံး မည္မဟုတ္ဘဲ ေငြေပးစည္း႐ုံးပါက လည္းသိကၡာခ်လို၍ လုပ္ႀကံေဆာင္ ရြက္ခ်က္သာျဖစ္မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း၊ အဆိုပါထုတ္လႊင့္ေျပာၾကားခ်က္အရ ေငြေပးမဲဆြယ္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ၅၈(က)အရ လာဘ္ေပးျခင္း ႏွင့္ၿငိစြန္းၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္တစ္သိန္း ထက္မပိုေသာေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသိန္းဦးက ''ဘီဘီစီ ကေန ထုတ္လႊင့္ခ်က္ဟာမမၽွတတဲ့ ထုတ္လႊင့္ခ်က္ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ဖက္ ကိုအေကာင္းေျပာၿပီး တစ္ဖက္ကို မေကာင္းဘူး၊ ေဇာင္းေပးၿပီးေျပာရင္ မမၽွတသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔က အားလုံးကို မၽွမၽွတတျဖစ္ ေစခ်င္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး နဲ႔ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီက ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးတိုင္ၾကားလာတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေကာ္မရွင္က မီဒီယာေတြရဲ့ထုတ္လႊင့္ ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ေနတာပါ'' ဟုေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာ ဆရာျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေက်ာ္က ''ဒါက သက္ဆိုင္ရာသူ႔ပါတီက ေျဖရွင္းတာ သဘာဝက်တယ္။ မွန္တယ္၊ မမွန္တယ္ ဆိုတာကို တိုင္မွေကာ္မရွင္ကသိမွာ ေလ။ ပါတီတစ္ခုကလုပ္တယ္၊ မလုပ္ ဘူးဆိုတာကိုမသိနိုင္ဘူး။ မီဒီယာက မ်က္ျမင္သက္ေသရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္ ကိုထုတ္လႊင့္တာ။ ဒါကေျပာဆိုတင္ ျပခြင့္ရွိတယ္။ သူက ေကာက္ခ်က္ခ် တာမဟုတ္ဘူး။ ေကာ္မရွင္ဆိုတာ ဒိုင္ လူႀကီး၊ မီဒီယာရဲ့တင္ျပခ်က္က ဘက္ မမၽွဘူးဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အ စည္းေတြက တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္လိမ့္ မယ္။ ေကာ္မရွင္က ၾကားထဲကဝင္ၿပီး အာမခံေျပာဖို႔ အခန္းက႑မဟုတ္ဘူး လို႔ျမင္တယ္''ဟု သုံးသပ္ေျပာသည္။

ေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လွိုင္သာယာၿမိဳနယ္မွ ကိုေအာင္ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘီဘီစီ ျမန္မာ ပိုင္းအစီအစဥ္၏ ထုတ္လႊင့္ခ်က္တြင္ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆိုက္ကားဆရာ ကိုေအာင္ ဟု ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘီဘီစီဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ လႊင့္ တင္ထားသည့္ ျမန္မာပိုင္းဆိုင္ရာထုတ္ လႊင့္မႈတြင္ ''ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လွိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မွာနင္းေနတဲ့ ဆိုက္ကားဆရာ ကိုေအာင္ပါခင္ဗ်။ အခုေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ဘာမွလုပ္လို႔ မရေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ကို ေတာင့္တေနတာေပါ့။ ေျပာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲမလားလို႔ေပါ့။ မေန႔တုန္းကႀကံ့ခိုင္ေရးဘက္က လာ ၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္ပါတယ္။ ေရဒီယိုေတြ ပိုက္ဆံေတြေပးၿပီးေတာ့ မဲဆြယ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားကိုမသြား ၾကဘူးခင္ဗ်။ ဆိုက္ကားဆရာေတြအ ကုန္လုံးလိုလိုပဲခင္ဗ်။ လွိုင္ျမင့္မိုရ္မွာ ပါခင္ဗ်။ ေရဒီယိုတို႔၊ ပိုက္ဆံတို႔ ေပး တယ္။ ငါးေထာင္ပါခင္ဗ်။ ဒီလိုပဲလိုက္ ေဝတယ္ ေျပာၿပီးေပးတယ္ခင္ဗ်။ သြား ယူတဲ့သူေတြကို မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေတာင္း ပါတယ္ခင္ဗ်။ လိပ္စာေတြေတာင္း တယ္ခင္ဗ်။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လာၿပီးမဲ ဆြယ္တယ္လို႔ေျပာတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ ေတာ္အေဝးကေနပဲ ၾကည့္လိုက္တယ္။ မယူပါဘူးခင္ဗ်။ အဲဒီနားမွာရွိတဲ့လူ ေတြကိုေမးၿပီးေတာ့ အဲဒီလို အဲဒီလို ေပးတဲ့အေၾကာင္းကိုပဲ ၾကားရတယ္ ခင္ဗ်။ တစ္ေယာက္ေတာ့ ယူသြား တာေတြ႕တယ္။ က်န္တဲ့သူေတြေတာ့ ယူမသြားဘူးခင္ဗ်။ သူငယ္ခ်င္းကေတာ့ ေပး လို႔ယူတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္ ခင္ဗ်။ လာေဝတဲ့သူက ဘယ္သူဆို တာ ေတာ့မသိဘူး။ ႀကံ့ခိုင္ေရးကလာေဝ တာပဲသိတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က NLD ကိုပဲစိတ္ဝင္စားေတာ့ NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ကိုပဲ စိတ္ဝင္ စားပါတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုက္ ကားမွာလဲအလံခ်ိတ္ ထားတယ္။ တခ်ိဳ႕ က တစ္ခါတေလနဖူးမွာစည္းၿပီး ဆိုက္ကားနင္းတယ္ခင္ဗ်။ ဆိုက္ကားမွာလဲ ခ်ိတ္ထားတယ္ခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က NLD အစိုးရဖြဲ႕နိုင္ရင္ ပိုၿပီးေကာင္း လာမယ္ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်''ဟု ထုတ္လႊင့္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ အသင္းနည္းျပခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဂ်ာမန္နည္းျပ ဂတ္ဆီဇီကို ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္


ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (MFF) အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္အသင္း လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ၿပိဳင္ပဲြအသီးသီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရး၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ေျခစြမ္းရရွိေရး၊ ကစားသမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ လာေရးတုိ႔အတြက္ လက္ရွိနည္းျပ အဗရာမိုဗစ္ ေနရာတြင္ ဖီဖာ ယူ၂၀ ကမၻာ့ဖလား ၀င္ခြင့္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ဂ်ာမန္ နည္းျပ ဖရိုင္းဒရစ္ ဂတ္စ္ဆီဇီအား ယေန႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အစားထုိး တာ၀န္ေပး ခန္႔အပ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

MFF သည္ နည္းျပေဟာင္း ရာဒီ အဗရာမိုဗစ္ခ်္အား လစာ(၃)လစာ ေပးအပ္၍ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္း လုိက္ၿပီး ဆာဘီးယား ၾကံ့ခုိင္ေရး နည္းျပ လူကာ ကိုလည္း လစာ(၂)လစာ ေပးအပ္၍ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ မိုဗစ္ခ်္သည္ ျမန္မာအသင္းကို ၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီမွ စတင္ကာ တာ၀န္ယူခဲ့ရာတြင္ ပဲြေပါင္း ၂၂ ပဲြကိုင္တြယ္ၾကီးၾကပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ပဲြ (၇)ပြဲ၊ သေရ (၄)ပဲြ၊ ရံႈးပဲြ (၁၁)ပဲြ ရလဒ္ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

JI7A2122
ဂ်ာမန္နည္းျပ ဂတ္ဆီဇီ တာ၀န္ယူမည့္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အသင္းတြင္ လက္ေထာက္နည္းျပ အျဖစ္ ဦးၾကည္လြင္ (မေကြးအက္ဖ္စီ)မွ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူ ကိုင္တြယ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၾကံ့ခုိင္ေရး နည္းျပတစ္ဦးကိုလည္း အျမန္ဆံုး ခန္႔အပ္သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာ့ လက္ေရြးစင္ အသင္းသည္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန (၅း၀၀)နာရီတြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ေမာင္းဂြတ္ အားကစားကြင္းတြင္ ေဟာင္ေကာင္ လက္ေရြးစင္ အသင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေျခစမ္းပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား လက္ေရြးစင္ အသင္းႏွင့္ ကမၻာ့ဖလား ေျခစစ္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားမည္ျဖစ္သည္။

အဗရာမိုဗစ္ လက္ထက္ ျမန္မာအသင္း ရလဒ္မ်ား

2014 AFC Challenge Cup (အုပ္စုျပဳတ္)

ေမာ္လ္ဒုိက္စ္ (၂-၃) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၀-၂) ပါလက္စတုိင္း
ကာဂ်စၥတန္ (၁-၀) ျမန္မာ

၂၀၁၄ ဖိလစ္ပိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖလား (ခ်န္ပီယံ)

ျမန္မာ (၄-၁) ပါလက္စတိုင္း
ဖိလစ္ပိုင္ (၂-၃) ျမန္မာ

၂၀၁၄ ဆူဇူကီးဖလား (ေျခစစ္ပဲြ) ေအာင္ျမင္ခဲ့

ျမန္မာ (၀-၀) အေရွ႕တီေမာ
ဘရူႏိုင္း (၁-၃) ျမန္မာ
ကေမၻာဒီးယား (၀-၁) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၂-၁) လာအို

၂၀၁၄ ဆူဇူကီးဖလား (အုပ္စုမွျပဳတ္)

မေလးရွား (၀-၀) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၂-၄) စင္ကာပူ
ထုိင္း (၂-၀) ျမန္မာ

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလား ေျခစစ္ပဲြမ်ား

လာအုိ (၂-၂) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၀-၂) ေတာင္ကိုရီးယား
ကူ၀ိတ္ (၉-၀) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၀-၂) လက္ဘႏြန္
ျမန္မာ (၃-၁) လာအို

ႏိုင္ငံတကာ ေျခစမ္းပဲြမ်ား

ဗီယက္နမ္ (၆-၀) ျမန္မာ
အင္ဒိုနီးရွား (၂-၁) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၀-၁) ကေမၻာဒီးယား
ယူေအအီး (၁-၀) ျမန္မာ
ျမန္မာ (၁-၁) နယူးဇီလန္


ၿမန္မာ့ရိုးရာ လက္ေ၀ွ႕အထူးစိန္ေခၚပြဲႀကီး က်င္းပမည္

ပထမဆုံး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စကိတ္ကြင္း သုံးပတ္ႏွင့္ အၿပီးေဆာက္မည္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ စကိတ္ဝါသနာရွင္ လူငယ္မ်ား အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စကိတ္ကြင္းကို အခ်ိန္သုံးပတ္ႏွင့္ အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္မည့္ Make Life Skate Life (INGO) အဖြဲ႔အစည္းမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကမာ႐ြတ္ၿမဳိ႕နယ္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေပၚရွိ ျမေလး႐ုံေက်ာင္း လမ္းကစားကြင္းအတြင္း စတုရန္မီတာ ၃၀၀ အက်ယ္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္အတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ စကိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္မည္ေၾကာင္း Make Life Skate Life မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“စကိတ္ကြင္းရဲ႕ အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာရွိေနတဲ့ စကိတ္ဝါသနာ ပါတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ လြတ္လပ္မႈ ျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ စကိတ္စီးႏိုင္ဖို႔ပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စကိတ္ကြင္း မရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ စကိတ္ဝါသနာရွင္မ်ား စုစည္းေတြ႔ဆုံကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ စီးနင္းႏိုင္ျခင္း၊ ဝါသနာရွင္ အသစ္မ်ားလည္း တိုးပြားလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုေဆာက္မည့္ အခမဲ့ စကိတ္ကြင္းအသစ္သည္ ဝမ္းသာစရာ သတင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း စကိတ္ဝါသနာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ကိုအာကာဗိုလ္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစကိတ္ကြင္း၏ ေဆာက္လုပ္ကုန္က်စရိတ္ကို ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ ခန္႔ မွန္းထားၿပီး အဆိုပါ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခု က်င္းပကာ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ စကိတ္စီးနင္းသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ Make Life Skate Life အဖြဲ႔အစည္း၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

စစ္ကိုင္း ငါးထပ္ႀကီး ဘု ရား ပြဲ ျမန္ မာ႕႐ိုး ရာ လက္ ေ၀ွ့ ေနာက္ဆံုးေန့ ၿပိဳင္ပြဲ ပရိသတ္ အထူးစည္ကား


ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴး၍ ပထမတန္း လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ႀကီး စစ္ကိုင္း ေက်ာင္းသားႏွင့္ သားေက်ာင္းသားတို႔ စီစဥ္သည့္ စစ္ကိုင္းေ၀ဠဳ၀န္ ငါးထပ္ႀကီး ဘုရားပြဲ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေ၀ွ႔စိန္ေခၚပြဲ (စတုတၳေန႔)ေနာက္ဆံုးေန႔ ပြဲစဥ္မ်ားကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အဆိုပါဘုရား၀င္း ေအာင္မဂၤလာ လက္ေ၀ွ႔႐ံု၌ က်င္းပရာ ပြဲၾကည့္ပရိသတ္ မ်ားျဖင့္အထူး စည္ကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့႐ိုးရာလက္ေ၀ွ႔မွ သံုးခ်ီစိန္ေခၚပြဲမ်ားတြင္ ငါးမာန္းေလး (မိဘရိပ္)ႏွင့္ ရဲရဲေတာက္ (မီးသား)၊ မုိက္ခဲ (မီးရထား)ႏွင့္ ဇြဲႏုိင္ (ၿမိဳ႕သစ္)၊ ငဂ်စ္(ခ်င္းစု) ႏွင့္ ရဲမင္း (မိဘရိပ္) တို႔ အလူးအလဲ ပူးတြဲသေရ ရလဒ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဆိုးေတ (ေညာင္ကုန္း) က မိုက္တီး(အုတ္စက္)ကို ဒုတိယ အခ်ီတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ႏိုင္(မိဘရိပ္)က ၿဖိဳးေအာင္ (အုတ္စက္)ကို ဒုတိယအခ်ီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာ (စစ္ကိုင္း)က ေကာလင္း(ေကာလင္းၿမိဳ႕)ကို ဒုတိယ အခ်ီတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကရင္ေလး (ရြာေထာင္)က ဇြဲသတ္ၱိ(မိဘရိပ္)ကို ပထမအခ်ီတြင္ လည္းေကာင္း အႏုိင္ရရွိသည္။

အထူးေလးခ်ီ စိန္ေခၚပြဲတြင္ ႐ိႈင္းထက္ေအာင္(အျဖဴေရာင္ ေသြးသစ္)ႏွင့္ ေအာင္ခဲေစာ (တုိက္ဂါး- ဘားအံ)တို႔ အက်ိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး သေရရလဒ္ ထြက္ေပၚ ခဲ့သည္။

အထူးငါးခ်ီ စိန္ေခၚပြဲတြင္ ၾကယ္စင္ၿဖိဳး(အျဖဴ ေရာင္ေသြးသစ္)ႏွင့္ ေစာဘဦး(ေတာင္ကေလး- ကရင္ျပည္နယ္-ဘားအံ)တို႔ အလူးအလဲ ပူးတြဲ သေရက်သည္။

ခင္ခင္၀င္း(ပညာေရး)

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနသူမဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိေပးေၾကညာျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၄၇ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ေရာက္ရွိေနသူမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၂။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔လာေသာ ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပုံစံ(၁၅)မ်ားကို ေနရပ္ လိပ္စာပါ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု မဲစာရင္းတြင္ ပါ/မပါ စိစစ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီစိစစ္၍ မဲစာရင္းတြင္ အမည္ပါဝင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၃။ မဲစာရင္းတြင္ အမည္ပါဝင္သူမ်ားအား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေခၚယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ အသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား မဲလက္မွတ္မ်ားေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ၏ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ေစျခင္း၊ တာဝန္ခံထုတ္ေပးသူ၏ အမည္ႏွင့္လက္မွတ္ေရးထိုးေစျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားရွိ သံ႐ုံး၊ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္႐ုံးႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္႐ုံးမ်ားထံသို႔ ဆႏၵမဲလက္မွတ္မ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၄။ ႏိုင္ငံျခားရွိသံ႐ုံးမ်ား အသီးသီးအေနျဖင့္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔မွ လက္ခံရရွိေသာ မဲလက္မွတ္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမဲဆႏၵရွင္မ်ားသို႔ လည္းေကာင္း၊ မဲေပးရမည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအလိုက္ လည္းေကာင္း အဆင္ေျပစြာမဲေပးႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာမွႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းပမာဏျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အၾကံဳနည္းျခင္း၊ သံ႐ုံးမ်ား၌ ဝန္ထမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ရွိျခင္းသည္ အဆင္ေျပစြာ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သံ႐ုံးအသီးသီး၌ အခက္အခဲရွိမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခံစားနားလည္မိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပရွိမဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နားလည္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံအသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။
ျပည္ပရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ ခ်ဳပ္႐ုံး မ်ားတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးလ်က္ရွိ


ျပည္ပရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္ပ ေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ(၁၃) ရက္မွ (၂၃)   ရက္အတြင္း သံ႐ုံးမ်ား အလိုက္ ေန႔ရက္မ်ားသတ္မွတ္ၿပီး မဲ႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိရာ ေအာက္တိုဘာ (၁၃) ရက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ရွိ အာဆီယံဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၌ (၁၁) ဦး၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၄)ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၄၂)ဦး ၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၅)ရက္တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၆)ဦး၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၄၃)ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ စင္ကာပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၁၈၉၀)ဦး၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ တဲလ္အဗီးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံး၌ (၃၀) ဦး၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၆)ရက္တြင္ ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒါဆရီဘီဂါဝန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံး၌ (၁၂၀) ဦး၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၁၆)ဦး၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ သံ႐ုံး၌ (၇) ဦး၊ သီရိ လကၤာႏိုင္ငံ  ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၄)ဦး၊ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံ ကူဝိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၈) ဦး၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၈၁)ဦး၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ စင္ကာပူၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၃၁၅၁) ဦး ၊ အစၥေရးႏိုင္ငံ တဲလ္အဗီးၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး၌ (၁၂၆)ဦး စုစုေပါင္း  (၅၅၃၇) ဦး ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲမ်ား ေပးခဲ့ ၾကသည္။
ေအာက္တိုဘာ (၁၇)ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီဂ်စ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ပါကစၥတန္၊ နီေပါ၊ ကူဝိတ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အိႏၵိယ၊ ေနာ္ေဝ၊ ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ လာအိုႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ျမန္မာသံ႐ုံး (၂၂)႐ုံး၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး (၂) ႐ုံး၊  ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႕၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေကာ္လ္ကတၱားၿမိဳ႕၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္နန္နင္းၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု  ေလာ့စ္အိန္ ဂ်ယ္လိစ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံး (၆) ႐ုံးတို႔၌ မဲဆႏၵရွင္ (၆၃၆၉) ဦးတို႔  လာေရာက္၍ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားေပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ေအာက္တိုဘာ (၁၃)ရက္မွ (၁၇)ရက္ အထိ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ မဲဆႏၵရွင္စုစုေပါင္း (၁၁၉၀၆) ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးၾကသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕စြာ မဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ျမန္မာအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံးမ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ သည္မ်ား စနစ္တက် စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံျပင္ပေရာက္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မိမိသက္ဆိုင္ရာမဲ႐ုံသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ ဆႏၵမဲ ေပးလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္႐ုံး အႀကီးအမႉးတို႔ထံမွ ဆႏၵမဲ မေပးရ ေသးေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ကိုရယူၿပီး သက္ဆိုင္ရာ မဲ႐ုံမႉးထံ တင္ျပ၍ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
MOIအင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလး ေဒသ႐ွိ နွစ္စဥ္က်င္းပ ၿမဲျဖစ္တဲ့ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲ က်င္းပေနပါတယ္။


ဆံေတာ္ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္ အမၽွ ဘုရားဖူးမ်ားျဖင့္ အထူးစည္ကား


မြန္ ျပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆံ ေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ျမတ္ႀကီး၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ ကို လာမည့္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ ေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ဆံေတာ္ ရွင္က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾက ေသာအနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးဧည့္ သည္မ်ားျဖင့္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚတြင္ စည္ကားေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္၊၊ ''ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းကေတာ့ သီတင္း ကၽြတ္လျပည့္ ဖြင့္ပြဲေန႔ဆို ဘုရားဖူးေတြက ရင္ျပင္ေတာ္အျပည့္ပဲ။ ဖြင့္ ပြဲမွာ ျပည္နယ္သံဃာ့ဝန္ေဆာင္ ဆရာ ေတာ္ႀကီးေတြႂကြေရာက္ၿပီးေတာ့ ဘု ရားအေနကဇာတင္မယ္။ အႏၲရာယ္ ကင္းပရိတ္တရားေတာ္ေတြကို ရြတ္ ဖတ္ပူေဇာ္မယ္။

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးေတြ ဖြင့္ပြဲတက္မယ္။ ဟိုတေလာ က ကင္မြန္းစခန္းမွာျဖစ္သြားတဲ့ ေရ ႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ ဘုရားဖူးဧည့္သည္ ေတြ က်ိဳက္ထီးရိုးလာလို႔အဆင္ေၿပ ပါ့မလားေမးၾကတာေတြရွိတယ္။ အခု ေရျပန္က်သြားၿပီ။ ေတာင္တက္ကား လမ္းလဲေကာင္းတယ္။ အခုဆို ဘုရား ဖူးေတြလဲ ေတာ္ေတာ္လာေနၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ က်ိဳက္ထီးရိုးဘုရားလာဖူး ဖို႔ အားလုံးအဆင္ေျပမႈရွိပါတယ္''ဟု က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ. ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္၊၊
က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ဘုရားပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲေန႔တြင္ ရိုးရိုးေလး ကုမၸဏီမိသားစုက ဘုရားဖူးလာဧည့္ သည္မ်ားအား စတုဒိသာေကၽြးေမြး လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ညပိုင္း တြင္ ဆီမီးတစ္ေထာင္၊ ဆီမီးငါးေထာင္၊ ဆီမီးကိုးေထာင္အဖြဲ႕မ်ားက က်ိဳက္ ထီးရိုးဆံေတာ္ရွင္ေစတီေတာ္ျမတ္ ႀကီးအား ဆီမီးပူေဇာ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဝတ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဓမၼစၾကာ ႏွင့္ ပ႒ာန္းပရိတ္တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ ဆိုပြားမ်ားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္၊၊

''က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚမွာ ေၿမ ၿပိဳတာေတြ မၾကာခဏျဖစ္ေနေတာ့ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္တက္လမ္းကို စိုးရိမ္ေနၾကသူေတြရွိတယ္။ က်ိဳက္ ထီးရိုးေတာင္တက္လမ္းကေတာ့ လမ္း သားႀကံ့ခိုင္မႈရွိတယ္။ ဘာမွစိုးရိမ္စ ရာမရွိပါဘူး''ဟု က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္တက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦး က ေျပာသည္၊၊

က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဘုရားပြဲေတာ္မွာလာမည့္ ၂၀၁၅ ခု နစ္ ေအာက္တိုတာ ၂၈ ရက္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ ခုနစ္လတိုင္တိုင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရက္အရွည္ၾကာဆုံး ဘုရားပြဲေတာ္ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္၊၊
ပုဂံေဒသကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းေရးအတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲ
ပုဂံေဒသတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ မီးပံုးပ်ံ စီးနင္းျခင္းမ်ားကို ေရွးေဟာင္း ေစတီပုထုိး၊ အေဆာက္အအုံမ်ာ းတည္ရွိရာ Monument Zone၏ ျပင္ပ၌သာ ခြင့္ျပဳေတာ့မည္

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ ျဖစ္တည္လာေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ႐ႈခင္းၾကည့္ မီးပံုးပ်ံ စီးနင္းျခင္းမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္းေစတီ၊ ပုထုိး၊ အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ရွိရာ Monument Zoneႏွင့္ ကင္းလြတ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ပ်ံသန္းခြင့္ ျပဳေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ပုဂံေရွးေဟာင္း သုေတသန ျပတုိက္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအား ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္စာရင္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရာ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ား၊ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ား၊ ယူနက္စကုိမွ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၊ ဟုိတယ္၊ ခရီးသြားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂံအေမြ အႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပုဂံဆုိက္တစ္ခုလုံးကုိ တင္ဖုိ႔အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ပုဂံကုိ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းတင္သြင္းတဲ့အခါ ကြက္တိကြက္က်ား မတင္ဘဲနဲ႔ ဆုိက္တစ္ခုလုံးကုိ တင္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ႐ႈခင္းၾကည့္ မီပံုးပ်ံေတြ ပ်ံသန္းမႈကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Monument Zoneျပင္ပကေနပဲ ပ်ံသန္းခြင့္ျပဳေတာ့မယ္”ဟု ေရွးေဟာင္း သုေတသနဦးစီးဌာနတြင္ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး၊ ယခုအခါ ပုဂံအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးမ်ိဳးညြန္႔ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမအား ေရွးေဟာင္းေစတီပုထုိး၊ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ရွိရာဇုန္ Monument Zon ေရွးေဟာင္းနယ္ေျမဇုန္ Ancient Zoneႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္ Prevention Zoneဟူ၍ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ ထားရွိသည္။

“အစည္းအေ၀းကသုံးရက္ က်င္းပတာေပါ့။ အရင္ေန႔ေတြကေတာ့ စာတမ္းဖတ္တာတုိ႔၊ ပုံမွန္ ေဆြးေႏြးတာတုိ႔ေလာက္ပဲ။ ဒီေန႔ကေတာ့ ေဘာလုံးေတြ ပ်ံသန္းမႈကုိ ေနရာသတ္မွတ္တာတုိ႔၊ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္ရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္ဟု ပုဂံဇုန္ဧည့္ လမ္းညႊန္အသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းအား ေရွးေဟာင္း သုေတသနျပတုိက္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္မွ စတင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္မူ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ ေနသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 ကုိေနာ္ ( ပုဂံ )(၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ရုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပ
(၅၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ရုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲသို႔ နာမည္ႀကီးရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္ေလာကသား အားလံုးနီးပါး တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳခ့ဲေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


 “အႏုပညာကို တန္ဖိုး ထားၾက ပါ။ တကယ္လည္း ေလးေလးစားစား နဲ႔ လိုက္စားၾကပါ။ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ အားလံုးကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဘုရား၊ တ ရား၊ သံဃာ ကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ အားလံုး ကိုခ်စ္ပါတယ္”

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ံုး မွာ က်င္းပတဲ့ ႐ုပ္ရွင္သက္ႀကီး ပူ ေဇာ္ ကန္ေတာ့ပြဲ မွာ တစ္ေခတ္တစ္ခါ က ႐ုပ္ရွင္ မင္းသမီးႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ေဒၚစံရွားတင္ အေနနဲ႔ အပူေဇာ္ ခံသက္ႀကီး အႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ အျဖစ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚ စံရွားတင္ရဲ႕ ဒီပြဲ အေပၚ ပီတိစကား က “အဘြား အရြယ္ေတြျဖစ္ေနၿပီ ဆိုေတာ့ ခံစားခ်က္က ထူးထူးေထြ ေထြေတာ့ မရွိပါဘူး။ ညီအစ္မေတြ ဆံုၾက လို႔ ေပ်ာ္ရပါတယ္” လို႔ေျပာပါ တယ္။ အသက္အရြယ္ ရလာတဲ့ အတြက္ အႏုပညာ အလုပ္ေတြ မလုပ္ ေတာ့ေပ မယ့္ ေဒၚစံရွားတင္ ကို ႐ုပ္ ရွင္ေလာကရဲ႕ ဝါရင့္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ယေန႔ေခတ္ မ်ဳိးဆက္သစ္ အႏုပညာရွင္ေတြအ တြက္ အမွာ စကားေျပာေပးပါ လို႔ေျပာ တဲ့အခါ “အႏုပညာကို တန္ဖိုး ထားၾက ပါ။ တကယ္လည္း ေလးေလးစားစား နဲ႔ လိုက္စားၾကပါ။ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္စီ အားလံုးကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ ဘုရား၊ တ ရား၊ သံဃာ ကို မေမ့ၾကပါနဲ႔။ အားလံုး ကိုခ်စ္ပါတယ္”လို႔ေဒၚစံရွားတင္က ဆိုပါတယ္။

႐ုပ္ရွင္ႏွစ္ (၁ဝဝ) ျပည့္ဖို႔ ငါး ႏွစ္ပဲ လိုေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု မွာ ေဒၚစံရွားတင္ က အႏုပညာသမား အားလံုး အသက္ရာေက်ာ္ ရွည္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္သက္တမ္းႏွစ္ (၁ဝဝ) ျပည့္ကို မီၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေၾကာင္း လည္း ေဒၚစံရွားတင္ က ဆက္ လက္ ေျပာ ၾကားပါ တယ္။ ေဒၚစံရွားတင္ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘဝအစကေတာ့ ဒါ႐ိုက္တာ တင္ၫြန္႔ ႐ိုက္ကူးတဲ့ “ခ်စ္မုန္တုိင္း” ဇာတ္ကား မွာပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ ျခင္းပါ။ သူမ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္ ကားေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ “အေတြ႕”၊ “ေဆာင္း”၊ “ကညာပ်ဳိနဲ႔ဇရာအုိ”၊ “စိမ္း နဲ႔ေတဇာ”၊ “စံအိမ္ကိုစိန္ နဲ႔မြမ္းမယ္” စတဲ့ဇာတ္ကား မ်ားျဖစ္ၿပီး “ေဆာင္း” ဇာတ္ကားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ေဆာင္ ဆု၊ “စိမ္းနဲ႔ေတဇာ” ဇာတ္ကား နဲ႔အမ်ဳိး သမီးဇာတ္ပို႔ဆု တို႔ကိုလည္း ရရွိထား ခဲ့ပါတယ္။ “သမီးသမက္ ခမည္းခမက္” ဇာတ္ကား ႐ိုက္ကူးၿပီး ႐ုပ္ရွင္ေလာက နဲ႔ ကင္းကြာ သြားခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔အထိ ႐ုပ္ရွင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေနဆဲျဖစ္တဲ့ ေဒၚစံရွားတင္ က သ႐ုပ္ေဆာင္ ဘဝ တုန္းက သူမကို အားေပး ခဲ့တဲ့ ပရိသတ္ ေတြအတြက္ အမွတ္တရစကားကို လည္း “အေမ့ကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္အား လံုးကို တန္ဖိုးထားတယ္ ။ေလးစား တယ္။ အားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါ ေစ”လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

မ်ဳိးေမာင္


မိဘမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးကူညီမႈအသင္းဒုတိယအၾကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အလွဴေငြ လက္ခံပြဲ
အ.ထ.က(၂)လမ္းမေတာ္ အျငိမ္းစားဆရာ/ဆရာမမ်ား က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ က်န္းမာေရးေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ
အသက္ (၆၅)ႏွစ္အထက္ အၿငိမ္းစားပညာေရး၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားအား 
ဒုတိယအႀကိမ္ပူေဇာ္ပြဲေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ တူးေဖာ္ရရွိ

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ဟိုကပ္ေက်းရြာအုပ္စု သာပေတာင္းရြာမွာ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုေတာ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က တူးေဖာ္ရရွိထားပါတယ္။ ေရႊစစ္စစ္ ဆင္းတုေတာ္ တဆူပါဝင္ၿပီး ေငြဆင္းတုမ်ား၊ ေက်ာက္ဆင္းတုမ်ား၊ မယ္ေတာ္ပံုရုပ္တု၊ ေရွးေဟာင္းအုတ္ျပားဟု ယူဆရေသာအုတ္ျပားမ်ား တူးေဖာ္ရရွိထားပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္တူးေဖာ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တူးေဖာ္ရရွိထားတဲ့ ဆင္းတုေတာ္ေတြ ဟိုကပ္ေက်းရြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ပင့္ေဆာင္ထားၿပီး ရြာအလိုက္ ျပည္သူ႔စစ္ေတြက လံုျခံဳေရးေစာင့္ေပးေနပါတယ္။

 ယမင္းဦး
စက်င္ေက်ာက္ျပားျဖင့္ ေရးထုိးထားေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု ေက်ာက္စာသည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗုဒၶ၏ သမုိင္းမွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ျဖစ္ဟု ေၿပာၾကား

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားဝင္း အတြင္းတြင္ ထိန္းသိမ္း ထားရွိေသာ မင္းတုန္းမင္း၏ လက္ရာ ပိဋကတ္ သံုးပံု ေက်ာက္စာသည္ ဗုဒၶ၏ ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္၊ ဝိနည္းေတာ္ ႏွင့္ တရားေတာ္ မ်ားကို ေက်ာက္စာ ေရးသား ေက်ာက္ထက္ အကၡရာတင္ ထားသည့္ ကမၻာ့ ပထမဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ သမိုင္း မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ ရွိရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာက္စာ ပညာရွင္ မ်ား၏ ေလ့လာခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

မင္းတုန္း မင္းတရားႀကီး၏ ပိဋကတ္သံုးပံု ေက်ာက္စာမ်ား သည္ ဗုဒၶဘာသာကို ကမၻာက သိရွိေစရန္၊ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႔ပြားမႈသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ သီဟိုဠ္ကြၽန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ တုိ႔သို႔ အဆင့္ဆင့္ ျပန္႔ပြားၿပီး အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ တစ္ဆင့္ ကမၻာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့မႈကို ေဖာ္ၫႊန္းရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာလူမ်ဳိး တို႔၏ ထူးျခားေသာ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္ ႏွင့္ နည္းပညာကို ကမၻာသို႔ ျပန္႔ပြား ေစခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္စာ ပညာရွင္ Dr. Mark က ေျပာျပသည္။
.
''ဒီ နည္းပညာကို အတုယူၿပီး ေရးထိုးထားတဲ့ ေက်ာက္စာေတြ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွာလဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ကိုးႏွစ္ ေလာက္ကစၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။ စက်င္ ေက်ာက္ျပား ေပၚမွာ စာေရးသား ႏိုင္ျခင္း အေတြးအေခၚ ဟာ မင္းတုန္းမင္းရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ အေတြးအေခၚ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။
.
ကုသိုလ္ေတာ္ ဘုရားရွိ ေက်ာက္စာ မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စာ ေရးထိုးခ်ိန္သည္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ေအာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပိုက္ၿပီး စစ္ျဖစ္ပြား ေနေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ျဖစ္ပြား ေနခ်ိန္၌ မင္းတုန္းမင္း သည္ အဆိုပါ ေက်ာက္စာ မ်ားကို အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခ်က္ သည္လည္း မင္းတုန္းမင္း ၏ ထူးျခားေသာ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာျပသည္။
.
အဆိုပါ ေက်ာက္စာ မ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိ ေနျခင္းသည္ ကမၻာ့သမိုင္း တြင္ ဗုဒၶႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိေသာ ေနရာ တစ္ေနရာ ကုိ ေဖာ္ညႊန္း ျပဆုိလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ ဗုဒၶ တရားေတာ္ မ်ားအား ေက်ာက္ထက္ အကၡရာ ေရးထိုး ျခင္းသည္ မင္းတုန္းမင္း ၏ ပိဋကတ္သံုးပံု ေက်ာက္စာ ၇၂၉ ခ်ပ္မွာ ပထမဆံုး ေက်ာက္စာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ခရိုင္အဆင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊အတီး ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ (၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊ အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲ ခရိုင္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲကို စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မုံရြာၿမိဳ႕၊ မံုရြာ ပညာေရးေကာလိပ္ခန္းမတြင္ ေအာက္တို ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႕ နံနက္(၉)နာရီက က်င္းပရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း၊ မံုရြာခရိုင္စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးေစာထြန္းဝင္း၊ မံုရြာပညာေရးေကာလိပ္မွ ကထိက ဦးခင္ေမာင္ေအးတို႕က တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

'' မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အႏုသုခုမပညာရပ္ မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာပ့ံပိုးမႈကို အေျခခံသည့္ အျမင္ဆန္း၊ အၾကားဆန္းသည့္ ေခတ္ေပၚ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္လြန္ဆြဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ သည့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္မသြားျခင္းသည္ ေခတ္စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တြင္အေျခအေန ေပါင္းမ်ားစြာကို ႀက့ံႀကံ့ခံၿပီးရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ အႏုသုခုမပညာရပ္မ်ားကို ေဇာင္းေပး ထမ္းတင္ေပးခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၊ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းအႏုပညာရွင္မ်ား ဆက္ခံ သင္ယူပြားမ်ားခဲ့ၾကသည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အႏုပညာရွင္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕လက္ထက္ မွာလည္း အခုလို ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္း သိမ္းတဲ့အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဖာ္ထုတ္က်င္းပေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိတို႕အေနနဲ႕လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ မံုရြာခရိုင္အဆင့္(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႕၏ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဆို၊အက၊ အေရး၊ အတီး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မံုရြာခရိုင္အတြင္းရွိ မံုရြာ၊ အရာေတာ္၊ ဘုတလင္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အႏုပညာရွင္ (၈ဝ)ဦးေက်ာ္တို႕ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလ(၁၉)ရက္ေန႕အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခရုိင္အဆင့္မွ ထူးခြၽန္အႏုပညာရွင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ဖိုးခ်မ္း-မံုရြာ)
ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္မႈအႏုပညာေတြကို ကမၻာကသိေအာင္စြမ္းေဆာင္သြားမယ္


တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ နန္နင္းၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ (၆၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့အေမြအႏွစ္၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္မႈအႏုပညာေတြကို ကမၻာကသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္စြမ္းေဆာင္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ Miss Myanmar World 2015 ၿပိဳင္ပြဲ၏ သရဖူဆုရွင္ အလွမယ္ခင္ရတနာသိန္းျမင့္က ေျပာသည္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းကMyanmar Even Park ၌ က်င္းပ သည့္ Miss Myanmar World 2015 ၿပိဳင္ပြဲမွ winner ဆုရွင္၊Runner Up ႏွင့္ 2nd Runner Up တို႔၏ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္၌ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္လို႔ ေျပာတဲ့ အညာသူေလး winner ဆုရွင္ ခင္ရတနာသိန္းျမင့္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Channel -7 ႏွင့္ForeverBec-terco တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ Miss Myanmar World 2015 ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဧၿပီလမွ စတင္ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ လွပ်ိဳျဖဴမ်ား လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးGrand Final ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ အလွမယ္သရဖူ winner ဆုကို မႏၲေလးမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ခါးနံပါတ္-၁ ခင္ရတနာသိန္းျမင့္ ကလည္းေကာင္း၊ 1st Runner Up ဆုကို ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လာေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ခါးနံပါတ္-၁၉ ေမာရိန္းလုဆန္က လည္းေကာင္း၊ 2nd Runner Up ဆုကို ရန္ကုန္မွ နန္းစႏၵာလွထြန္းက လည္းေကာင္း အသီးသီးရရွိခဲ့သည္။

''ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဆုကို ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယတို႔နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ခဲ့လို႔ ရခဲ့တယ္ထင္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး အခုလို winner ဆုရမယ္လို႔လည္း မေမွ်ာ္လင့္ထား ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ရခဲ့တာလို႔ ထင္ပါတယ္။ အားလုံး လွၾက၊ ေတာ္ၾကတဲ့ထဲမွာ အခုလိုရခဲ့ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အလြန္ပဲ ေပ်ာ္ပါတယ္။ Organization ႀကီးကို လည္း အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ျပည္ပကိုသြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာ ျဖစ္ေတာ့ လိုအပ္တာေတြအားလုံး ကြၽန္ေတာ္ ျပင္ဆင္ရဦးမွာပါ။ အတတ္ႏိုင္ဆုံး အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားယွဥ္ၿပိဳင္သြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္''ဟု မႏၲေလး သူေလး winner ဆုရွင္ ခင္ရတနာ သိန္းျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ အလွမယ္ သရဖူ winner ဆုရွင္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ဝဝဝဝ တန္ သရဖူ၊ Air Asia မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇၅ဝဝ တန္ဖိုးရွိTicket ႏွင့္Organization မွေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ၊ 1st Runner Up ဆုရွင္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ဝဝဝတန္ဖိုးရွိ သရဖူ၊ Air Asia မွ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၁၅ဝဝ တန္ဖိုးရွိTicket ႏွင့္ Organization မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝ၊ 2nd Runner Up ဆုရွင္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ဝဝဝတန္ဖိုးရွိ သရဖူ၊ Air Asia မွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ဝဝ တန္ဖိုးရွိTicket ႏွင့္ Organization မွ ေငြက်ပ္သိန္း ၂ဝ တို႔ကို အသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ နန္နင္းၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၁ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလွမယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲ သို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာ ကိုယ္စားျပဳ အလွမယ္ ခင္ရတနာ သိန္းျမင့္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၄ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင့္ ၃၈ လမ္းၾကားတြင္ ေနထိုင္ၿပီး B.A (ဂ်ာမန္ဘာသာ) ရပ္ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသူျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္ေတာ္လို႔ ေျပာတတ္ သည့္ သူသည္ သရဖူရၿပီး ယေန႔မွ စတင္ကာ Organization ႏွင့္အတူ ဘက္ေပါင္းစုံမွေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွရရွိထားသည့္ ဆုေငြမ်ားကိုလည္း မိခင္အား ေက်းဇူးဆပ္ကန္ေတာ့သြားမည့္အျပင္ ေတာရြာ မ်ားတြင္ရွိသည့္ ကေလးငယ္ မ်ား၏ ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္ အခဲမ်ားကိုလည္း ပရဟိတလုပ္ငန္း အသြင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
သံတြဲမွ ေတြ႕ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါး ၅ ျပားကုိသက္ဆိုင္ရာသို႕ အပ္ႏွံရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲျမိဳ႕နယ္ သံပုရာေက်းရြာ အနီးရွိ ေတာင္ေပၚ ဥယ်ာဥ္ျခံ တစ္ခုထဲမွ ေတြ႕ရွိေသာ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါး ၅ ျပားကို ေတြ႕ရွိသူ ဦးႏိူင္ၾကြယ္မွ သံတြဲခရိုင္ ဥကၠ႒ထံ အပ္ႏွံလိုက္သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ယင္းေရွးေဟာင္း ဒဂၤါးျပားမ်ားကို သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ငပလီၿမိဳ႕၊ ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ေန ဦးနိုင္ႂကြယ္မွ ၎ပိုင္ သံပုရာ ေက်းရြာအနီးရွိ ေတာင္ေပၚဥယာဥ္ထဲရွိ သီဟုိဋ္ပင္ ျပိဳလဲရာမွ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးႏိုင္ၾကြယ္က နိရဥၥရာသို႕ ေျပာဆိုသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕တာက ကၽြန္ေတာ္ပိုင္တဲ့ ေတာင္ေပၚမွာေတြ႕တာပါ။ မိုးႀကီးၿပီး သီဟိုဋ္ပင္ၿပိဳလဲရာက အျမစ္ၾကား ထဲမွေန ေရွးက ျမဳပ္ႏွံထားတ့ဲ ေရႊအိုးကိုေတြ႔ရွိပါတယ္။ အထဲမွာ ေရွးေဟာင္း ေငြဒဂၤါး ၅ ျပား ဘဲ ေတြ႕တာပါ။ တစ္ျခား ပစၥည္းေတြကို မေတြ႕ပါဘူး။ ေရႊဒဂၤါးမ်ား ႐ရွိတယ္ဆိုျပီး ေကာလဟာလ သတင္းေတြ ထြက္ရွိသြားခဲ့တာပါ။ ဒါက လံုး၀ မဟုတ္မွန္ပါ။ အကယ္၍သိုဝွက္ထားခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေသဒဏ္ အထိ အျပစ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။

ကိုနိုင္ၾကြယ္ အပ္ႏွံေသာ ေရႊအိုးနွင့္ ေငြဒဂၤါးမ်ားကို ရခိုင္ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနသို႔ အပ္နွံၿပီ းရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္း ဆုံးျဖတ္ ခ့ဲၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္က ေတြ႕ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေနျပည္ေတာ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန အဖြဲ႔ကို သြားေရာက္အပ္ႏွံဖို႕ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ၂၁ ရက္ေန႔ သံတြဲကထြက္မယ္။ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ပစၥည္း အပ္နွံတ့ဲ အခမ္းအနား လုပ္မယ္။ မသမာသူေတြသိသြားရင္ လုံၿခံဳေရး စိတ္မခ်ရလို႔ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈနဲ႔ ဓါတ္ပုံရိုက္တာကို ခြင့္မျပဳနိုင္ဘူး။ ၂၂ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ ပစၥည္းအပ္နွံၿပီးရင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမယ္လို႕ စီစဥ္ခဲ့တာပါ ” ဟု ကိုနိုင္ၾကြယ္က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ဇသံတြဲၿမိဳ႕မွ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ အသွ်င္ ေကာသလ(ဂေဝသီ)မွ ဂ်ိေတၱာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး နိရဥၥရာသို႔ မိန္႔ၾကားသည္မွာ “ ေငြဒဂၤါး ငါးျပားေတြ႔ခ့ဲရတယ္။ ေရႊအိုး လို႔ ယူဆရတ့ဲ အိုးတစ္လုံးလည္း ေတြ႔ရတယ္။ ေရႊအိုး အစစ္မဟုတ္ဘူး။ ေလာဟာလို႔ေခၚတ့ဲ သတၱဳစပ္အိုးပါ။ ဒဂၤါးလက္ရာေတြကေတာ့ ေဝသာလီေခတ္ဦး ေခတ္က ဒဂၤါးေတြျဖစ္တယ္။ ေအဒီ ၂ ရာစုေလာက္ကေပါ့။ ဒီဒဂၤါးေတြကို ရခိုင္ေရွးေဟာင္း သုေတသနအဖြဲ႔ကိုအပ္နွံသင့္တယ္။ထိုက္သင့္တ့ဲတန္ဖိုး ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရမွာပါ။ တန္ရာတန္ဖိုးထက္ သုံးဆေလာက္ပိုရမွာပါ။ ဒါတင္မကရခိုင္သမိုင္းအတြက္ေရာ ဒြါရာဝတီ သမိုင္း အတြက္ပါ တန္ဖိုး မျဖတ္နိုင္တ့ဲ အေထာက္အပ့ံကိုျဖစ္ေစနိုင္တယ္” ဟု မိန္႕ၾကားသည္။

အစပိုင္းတြင္ ေ၀သာလီေခတ္သံုး ေရႊဒဂၤါး ၃ ျပားႏွင့္ ေငြ ဒဂၤါး ၈၄ ျပားေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေကာလဟာလ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေနေဇာ္


တူရိယာမ်ဳိးဝင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဗုံတို ဗုံရွည္ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား ရွိေနကသာခ႐ုိင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၌ တူရိယာမ်ဳိးဝင္ ျမန္မာ့႐ုိးရာ ဗုံတို ဗုံရွည္ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ပြဲလမ္းသဘင္အခမ္းအနားမ်ားတြင္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ကပင္ ဗုံတို ဗံုရွည္၊ စည္ေတာ္မ်ား၊ တူရိယာ၊ ႏွဲ၊ ပတၱလားႏွင့္ေစာင္း၊ လင္းကြင္းတို႔ကို ပြဲလမ္းသဘင္ဆင္ယင္ က်င္းပရာတြင္ သဘင္ပညာရွင္မ်ား တူရိယာသံစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါင္းစပ္၍ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တီးမႈန္ကခုန္ခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္မႈမရွိသျဖင့္ ပုံသဏၭာန္ အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

ယခုေခတ္ကာလတြင္ ဗုံတို ဗံုရွည္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်သူ ရွားပါးလာ သလို ဗုံျပဳလုပ္ရာတြင္ သစ္အမ်ဳိးအစားရွားပါးလာျခင္းႏွင့္ သားေရပစၥည္း လည္းရွားပါးလာသည္။ ဗုံျပဳလုပ္ရာတြင္ ဝက္ဝံသား၊ ေတာင္တမာသား ယမေနသားကို အသုံးျပဳသူမ်ားၾကသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္႐ုိးတစ္ေလွ်ာက္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတာင္တန္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုးညႇင္းႏွင့္ မိုးေကာင္း မွ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလာေရာက္၍ ရွမ္းအိုးစည္အရွည္မ်ားကို လာေရာက္မွာယူၾကသည္။ ဗုံအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္တတ္သူနည္းပါးၿပီး မႏၲေလး ဘက္မွပင္ လာေရာက္မွာၾကားၾကသျဖင့္ ျမန္မာတို႔ႏွစ္သက္လွေသာ တူရိယာ ဗုံတစ္လုံးကို ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းေက်ာ္မွ သုံးသိန္းခန္႔အထိ ေရာင္းခ် ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဗုံလုပ္ငန္းကို မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း အားေပးမည့္သူမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဗံုလုပ္ငန္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားမည့္ အလားအလာမ်ားရွိေနသည္။

ေငြအိုး(ကသာ)


ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ႏွစ္သက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္လာသည့္ ျမန္မာ့လက္မႈလုပ္ငန္း ခ်င္းပုတီး
အင္ၾကင္းေက်ာက္ ေဘးထြက္ ပစၥည္းျဖစ္ေသာ အကာသားမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ျမန္မာ့လက္မႈ အႏုပညာ ခ်င္းပုတီးမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား ႏွစ္သက္စြာ ဝယ္ယူေနၾကသျဖင့္ ေစ်းကြက္ တြင္က်ယ္လာ ေၾကာင္း သိရသည္။ ''ခ်င္းတိုင္းရင္း သားေတြက အဲဒီပုတီးပံုစံကို အရင္က ပယင္းေက်ာက္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ဝတ္ဆင္ၾကတယ္။ အခုေတာ့ အင္ၾကင္းေက်ာက္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ပုတီးက အဲဒီပုတီးနဲ႔ ပံုစံတူေတာ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ အမ်ားဆံုး လာဝယ္ၾကလုိ႔ ခ်င္းပုတီးဆိုၿပီး အမည္တြင္သြားတယ္။ ခ်င္းပုတီးကို ေဆးေရာင္ျခယ္ရတာ အံ့ၾသဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အင္ၾကင္းေက်ာက္ အေပၚမွာ ေဆးေရာင္ျခယ္လို႔ မရဘူး။ ေဆးမစြဲဘူး။ ဒါေၾကာင့္သူ႔ကို ေဆးျခယ္တဲ့ ေနရာမွာ မိခင္ႏို႔ရည္ကလြဲၿပီး ဘယ္ဟာနဲ႔မွ ေဆးျခယ္လုိ႔ မရတာ သူ႔ရဲ႕ထူးျခားခ်က္တစ္ခုပါ။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီႏုိ႔ရည္ကုိလည္း တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ သိမ္းထားၿပီးမွ ေဆးျခယ္လုိ႔ရပါတယ္'' ဟု အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖင့္ ခ်င္းပုတီးမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ကိုေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းပုတီးမ်ားကို ယခင္က ျပည္တြင္း၌သာ ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ အားထားတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနရ ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ဖန္စီအလွ ပုတီးမ်ားအျပင္ ကိုးနဝင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္၊ ကိုးလံုးပုတီးႏွင့္ စိပ္ပုတီးစသည့္ ဘာသာေရး ပုတီးမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ကာ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားမွလည္း အမွတ္ တရအျဖစ္ ဝယ္ယူမႈ မ်ားျပားလာသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းပုတီးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ ျမင္းၿခံခ႐ိုင္ ႏြားထုိးႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ ခ်င္းပုတီးမ်ားကို ႏုိင္ငံျခား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆံုး လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ပုဂံ၊ ေညာင္ဦး၊ မႏၲေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေတာင္ႀကီး၊ အင္းေလးႏွင့္ ရန္ကုန္စသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း၊ ခ်င္းပုတီးမ်ား သည္ ဝယ္လိုအားမ်ားျပားၿပီး ေစ်းကြက္ သြက္ေနေသာေၾကာင့္ ႏြားထုိးႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္လာၿပီး လုပ္ခဝင္ေငြမ်ား ရရွိကာ အဆင္ေျပေနေၾကာင္း သိရသည္။


ၿမန္မာ့ ထန္းလ်က္ခဲမ်ားကုိ Tree Food အမည္ႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းထုတ္လုပ္